Title: Doprovázení jako služba poskytovaná pěstounským rodinám na území města Plzně
Other Titles: Guidance as a social service provided to foster families in the city of Pilsen
Authors: Kamenická, Nikol
Advisor: Šiška, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14844
Keywords: pěstounská péče;ohrožené dítě;spokojenost se službami;doprovázení pěstounských rodin;individuální plán ochrany dítěte;kontakt s biologickými rodiči;zákon o sociálně právní ochraně dětí;kvalitativní výzkum;zakotvená teorie
Keywords in different language: foster care;endangered child;guidance of foster families;satisfaction with services;individual child protection plan;contact with biological family;law on social and legal protection of children;qualitative research;grounded theory
Abstract: Cílem této diplomové práce je popsat principy služby doprovázení poskytované pěstounům a zjistit, zda jsou pěstouni se službou spokojení, a co jejich spokojenost ovlivňuje. Základem výzkumného šetření byl popis teoretických poznatků v oblasti teorií spokojenosti a v oblasti péče o ohrožené děti, a to především péče pěstounské. V textu práce byl zmíněn rovněž historický, politický a legislativní kontext, který souvisí se změnami v oblasti náhradní rodinné péče, ke kterým v současné době dochází, a je tak zdůvodněním volby tématu práce. Zjišťování spokojenosti pěstounů se službou doprovázení, která je jim poskytována, probíhala formou kvalitativního rozhovoru, který byl dále analyzován pomocí zakotvené teorie. Výsledkem výzkumného šetření je zjištění, jaké faktory ovlivňují spokojenost pěstounů se službou, a rovněž do jaké míry jsou pěstouni s podobou poskytované služby spokojeni.
Abstract in different language: The objective of this thesis is to describe principles of guidance service provided to foster parents and to determine whether foster parents are satisfied with the service, and what influences their satisfaction. The basis of the research was the description of theoretical knowledge in the theory of satisfaction and in the care of vulnerable children, particularly the foster care. In the thesis there was also mentioned historical, political and legislative context, which is related to changes in the foster care system, which currently occur. It is justification for the choice of the subject of the thesis. Detecting the satisfaction of the foster parents with the guidance service that they were provided was in the form of qualitative interview, which was further analyzed using grounded theory. Which factors affect satisfaction of foster parents with the service, and also the extent to which the foster parents are satisfied with the form of service are the results of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kamenicka.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Kamenicka VP.pdfPosudek vedoucího práce23,39 kBAdobe PDFView/Open
Kamenicka OP.pdfPosudek oponenta práce58,65 kBAdobe PDFView/Open
Kamenicka O.pdfPrůběh obhajoby práce11,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.