Title: Interpretace životních situací ohrožených rodin s dětmi (Sonda do životních situací rodin v azylových domech v Plzni)
Other Titles: The interpreting of the life situations of vulnerable families with children (The probe into the life situations of families in asylum houses in Pilsen)
Authors: Johanová, Zdeňka
Advisor: Káňová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14851
Keywords: životní situace;sociální fungování;ohrožené rodiny s dětmi;azylové domy
Keywords in different language: life situations;social functioning;vulnerable families with children;asylum houses
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou životních situací ohrožených rodin s dětmi žijícími v azylových domech. V části věnované teoretickým východiskům je pozornost zaměřena na koncepty spojené s životními situacemi ohrožených rodin s dětmi. Empirická část představuje kvalitativní výzkumné šetření s vybranými šesti ženami, které využívají sociální služby Azylového domu MáTa nebo Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Hlavním výzkumným cílem práce je posoudit komplexní životní situace jednotlivých ohrožených rodin s dětmi ve vztahu k jejich současnému pobytu v azylových domech. K dosažení výzkumného cíle je užíváno polostrukturovaných rozhovorů, narativních rozhovorů a metody ohniskové skupiny.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with problems of the life situations of vulnerable families with children living in asylum houses. In the section devoted to theoretical resources is attention focused on the concepts related with the life situations of vulnerable families with children. The empirical part presents the qualitative research with selected six women who uses the social services of Asylum house MáTa or Home St. Zdislava for mothers with children in need. The main goal of the research is to evaluate a complex life situations of individual vulnerable families with children in relation to their current stay in the asylum houses. To achieve the goals of the research are used the semistructured interviews, the narrative interviews and focus group method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Johanova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Johanova VP.pdfPosudek vedoucího práce49,35 kBAdobe PDFView/Open
Johanova OP.pdfPosudek oponenta práce24,28 kBAdobe PDFView/Open
Johanova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.