Title: Hodnotová orientace dětí a mládeže (Analýza ve vybraném nízkoprahovém zařízení v Plzni)
Other Titles: The value orientation of children and youth (The analysis in selected low-threshold facility in Pilsen)
Authors: Červenková, Adéla
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14868
Keywords: hodnoty;hodnotová orientace dětí a mládeže;hodnotová výchova;krize hodnot;sociální vyloučení;výzkumy hodnotových orientací;párové hodnoty;hodnotové preference
Keywords in different language: values;value orientation of children and youth;value education;crisis of values;social exclusion;research of value orientation;paired values;value preference
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části autorka vymezuje pojem hodnota ve filozofickém, sociologickém, pedagogickém a psychologickém pojetí. Dále tato kapitola obsahuje vymezení pojmu hodnotová orientace. Následující kapitola je věnována výzkumům hodnotových orientací mládeže, které proběhly v letech 1996 až 2011. Závěrečná kapitola teoretické části pojednává o sociálním vyloučení a popisuje jeho současný koncept. Cílem praktické části je popsat a vysvětlit hodnotovou orientaci dětí a mládeže navštěvující vybrané nízkoprahové zařízení. Porozumět utváření hodnotové orientace v kontextu sociokulturního prostředí a odkrýt její dopady na život této sociální skupiny. Výzkumnými metodami kvalitativního výzkumu jsou dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory a analýza dokumentů. Výzkumným šetření autorka zjistila, že u výzkumného vzorku dominuje reprodukční a globální hodnotová orientace. Tato hodnotová orientace má své základy v hodnotách "rodina a děti", "zdraví", "přátelství", "úspěšnost v zaměstnání", "plat a další příjmy" a je utvářena v kontextu sociálně znevýhodněného prostředí.
Abstract in different language: The thesis is divided into theoretical and practical parts. The author defines the value of philosophical, sociological, pedagogical and psychological concepts in the first chapter of the theoretical part. In addition this chapter contains definition of the concept of value orientation. The following chapter is devoted to research of value orientations of young people, that have taken place from 1996 to 2011. The final chapter of theoretical part discusses the social exclusion and describes its current concept. Aim of practical part is to describe and explain the value orientation of children and youth attending selected low threshold device. Understand the formation of value orientation in the context of socio-cultural environment and reveal its impact on the lives of this group. The research methods of qualitative research are questionnaire survey, semi-structured interviews and analysis of documents. The author found that the research sample is dominated by a global and reproductive value orientation. This value orientation has its roots in the values of "family and kids", "health", "friendship", "success at work", "salary and other income" and is framed in the context of socially disadvantaged backgrounds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Cervenkova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Cervenkova VP.pdfPosudek vedoucího práce59,26 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova OP.pdfPosudek oponenta práce45,15 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova O.pdfPrůběh obhajoby práce9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.