Title: Vývoj a užití kryptografie a kryptoanalýzy v elektronickém podnikání
Other Titles: Development and application of cryptography and cryptoanalysis in the electronical business
Authors: Dyršmíd, Marek
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14875
Keywords: elektronické podnikání;kryptografie;kryptoanalýza;šifrování;internet;algoritmus;počítačová síť;bezpečnostní hrozby
Keywords in different language: electronic business;cryptography;cryptoanalysis;internet;algorithm;computer network;security threats
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zabezpečení elektronického podnikání a provozu běžných uživatelů na síti a internetu. V první části práce jsou základní informace o elektronickém podnikání. Jsou zde uvedeny jeho součásti, jakožto rozsáhlého oboru. Dále jsou zde popsány návaznosti na tzv. novou ekonomiku. Další část práce se zaměřuje na historii a vývoj kryptografie a kryptoanalýzy, od daleké minulosti po současné kryptografické systémy. Pojednává také o konkrétním využití kryptografie v elektronickém podnikání. Poslední teoretická část práce se zaměřuje na popis bezpečnostních rizik provozu na síti a internetu. Zahrnuje přehled běžných hrozeb, kterým je vystaven každý uživatel počítače přistupujícího na internet. Přehled obsahuje popis škodlivého softwaru a také různé typy hackerských útoků. Praktická část obsahuje ucelený přehled možností, jak zabezpečit provoz uživatelů na internetu a obecná pravidla, jak se bezpečně chovat u počítače. Na tuto část navazuje průzkum, který zjišťuje míru povědomí běžných uživatelů internetu o možnostech zabezpečení jejich provozu.
Abstract in different language: The submitted work focuses on securing of electronical business and operating of common users of computer net and the internet. The part one of the work contains the basic data about electronical business. As a wide branch, its parts, as well as descriptions of relationships to, so called, new economics, are included here. The part two deals with the history and development of cryptography and cryptoanalysis from its earliest history up to the cryptographical systems of the present time. It also deals with direct usage of cryptography in electronical business. The last theoretic part of the work aims to describe security threats of being on computer net and the internet. It includes a list of common threats for every user of PC connected to the internet. The list includes a description of malware and also different types of hackers attakcs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2014_Dyrsmid.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_Dyrsmid.pdfPosudek vedoucího práce989,53 kBAdobe PDFView/Open
dyrsmid o.pdfPosudek oponenta práce607,57 kBAdobe PDFView/Open
Dyrsmid prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce183,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.