Title: Vývoj a vzájemné vztahy mezi ekonomickými ukazateli
Other Titles: Progress and interrelationships between economic indicators
Authors: Blažek, Martin
Advisor: Říhová, Pavla
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14878
Keywords: hrubý domácí produkt;inflace;nezaměstnanost;běžný účet platební bilance;analýza časových řad
Keywords in different language: gross domestic product;inflation;unemployment;current account of the balance of payments;time series analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu vývoje a vzájemných vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli. Těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt, míra inflace, míra nezaměstnanosti a běžný účet platební bilance. Jedná se o velmi důležité makroekonomické ukazatele, jejichž vývoj je bedlivě sledován. V první části práce jsou charakterizovány ekonomické ukazatele a metody pro jejich výpočet, druhá část je pak věnovaná popisu časových řad. Ve třetí části je provedena analýza vývoje vybraných ukazatelů v České republice, poté i ve Slovensku, Německu, Rakousku a Polsku. V této části je také sestrojen magický čtyřúhelník pro znázornění stavu ekonomiky v ČR, dále je provedena predikce budoucího vývoje těchto ukazatelů. V závěrečné části jsou zkoumány vzájemné vztahy ukazatelů pomocí korelační analýzy. Na základě charakteristiky a provedených analýz jsme schopni předvídat a zhodnotit vývoj vybraných ekonomických ukazatelů a porozumět vzájemným vztahům mezi nimi.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on analysing the progress and interrelationships between selected economic indicators. These indicators are the gross domestic product, inflation rate, unemployment rate and current account balance. These are a very important macroeconomic indicators whose development is closely monitored. In the first part of thesis economic indicators and methods for their calculation are being described, the second part is devoted to the description of the time series. In the third part of thesis there is an analysis of the progress of selected indicators in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria and Poland. In this section is also constructed the magic quadrangle to represent the state of the economy in the Czech Republic. Then, there is also a prediction of the future development of these indicators in this part of the thesis. In the final part of thesis the relationships of indicators are being examined using correlation analysis. Based on the characteristics and analysis of selected indicators, we are able to understand and to predict the development of indicators and to understand the interrelationships between them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K11B0751P_Blazek_Martin.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
blazek v.pdfPosudek vedoucího práce94,85 kBAdobe PDFView/Open
blazek o.pdfPosudek oponenta práce804,48 kBAdobe PDFView/Open
Blazek prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce184,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.