Title: Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí
Other Titles: Impact of distributed generation on distribution network operation
Authors: Havel, Tomáš
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Mezera, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14914
Keywords: distribuční soustava;obnovitelné zdroje energie;fotovoltaická elektrárna;kvalita napětí;odchylka napětí;rozptýlená výroba;regulace napětí
Keywords in different language: distribution system;renewable energy sources;photovoltaic power plant;voltage quality;voltage variation;distributed generation;voltage regulation
Abstract: Předkládaná diplomová práce analyzuje dopad obnovitelných zdrojů energie (OZE) na kvalitu napětí v distribuční soustavě NN. Práce se zabývá především vlivem fotovoltaických elektráren, jelikož jejich počet v posledních letech v České republice výrazně vzrostl a tím i nároky na řízení distribuční soustavy. Teoretická část se soustředí na současný stav využívání OZE v ČR i v Evropě. Dále jsou rozebrány hlavní požadavky na kvalitu napětí z hlediska normy ČSN EN 50160. Praktická část práce vyhodnocuje odchylky napětí a flikr konkrétních sítí NN poskytnutých společností E.ON. Jedná se o analýzu měřící kampaně na 23 sítích, která probíhala v letech 2011 až 2013. Cílem je zjistit, zda jsou dodrženy parametry kvality napětí, tedy zda nedochází k předpětí nebo podpětí a jestli je v normě flikr. Závěrem jsou navrženy konkrétní technické možnosti pro stabilizaci napětí v distribuční síti a diskutován jejich přínos.
Abstract in different language: This Master thesis analyses the impact of renewable energy sources (RES) on the voltage quality in low-voltage distribution system. The thesis pursues mainly the effect of photovoltaic power plants due to the increase of their numbers in the Czech Republic in the last few years. That has caused higher demand on the distribution network control. The theoretical part is focused on the current usage of RES in the Czech Republic as well as in Europe. Furthermore the major requirements for voltage quality with respect to EN 50160 standard are discussed. The practical part evaluates voltage variations and the flicker of specified networks provided by the E.ON company. There are analysed results of monitoring of 23 networks between 2011 and 2013. The aim is to find out whether voltage quality parameters (voltage variations and flicker) comply with the standard. Finally the specific technical options for stabilizing distribution network voltage are proposed and their benefits are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Havel_Tomas.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
058497_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce406,53 kBAdobe PDFView/Open
058497_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,71 kBAdobe PDFView/Open
058497_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce292,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.