Title: Hodnocení bezpečnosti přípovrchových a povrchových uložišť
Other Titles: Safety assessment of surface and near-surface repositories
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Jiřičková, Jana
Referee: Piterka, Luboš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14930
Keywords: bezpečnost;úložiště;radioaktivní odpady;legislativa;jaderná energie;radiační rizika;regulační orgán;radionuklidy;aktivita;klasifikace odpadů;bezpečnostní požadavky;normy a zásady
Keywords in different language: safety;disposal facility;radioactive waste;legislation;nuclear energy;radiation risks;regulatory body;radionuclides;activity;waste classification;safety requirements;standards and principles
Abstract: Předmětem diplomové práce je hodnocení bezpečnosti povrchových a přípovrchových úložišť radioaktivního odpadu. V práci je popsáno rozdělení jednotlivých tříd odpadů podle jejich aktivity, je uvedena koncepce úložišť a jejich rozdělení podle přijímaného odpadu. Jsou uvedeny základní bezpečnostní požadavky na nakládání s odpady podle české legislativy a podle legislativy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Práce se dále zabývá normami podle IAEA a metodikou ISAM pro hodnocení bezpečnosti. Tato metodika je v závěrečné kapitole srovnána s hodnocením bezpečnosti u reálného úložiště.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the safety assessment of surface and near-surface disposal facilities for radioactive waste. The work describes the classification of the waste to classes by their activity, the concept of the disposal facilities and the distribution by received waste is specified. Fundamental safety requirements for waste management are described according to Czech legislation and legislation of the International Atomic Energy Agency. The paper focuses on the standards by IAEA and the ISAM methodology for safety assessment. In final chapter, the ISAM methodology is compared with the safety assessment for real storage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pokorny.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
058585_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,79 kBAdobe PDFView/Open
058585_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,45 kBAdobe PDFView/Open
058585_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce301,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.