Název: Elementární hudební interpretace inspirovaná moderními českými teoretiky
Další názvy: An Elementary Musical Interpretation Inspired by Modern Czech Theorists
Autoři: Nejdlová, Milada
Vedoucí práce/školitel: Bezděk, Jiří
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14984
Klíčová slova: hudební teorie;interpret;česká hudební věda;teorie interpretace;výkonné umění;hudební literatura;hudební formy;melodika;harmonie;metrum
Klíčová slova v dalším jazyce: music theory;interpretation;czech musical theorists;melody;harmony;rhythm;author;art;elementary skills
Abstrakt: V úvodu práce je zvažováno, zda se může stát moderní česká hudební teorie inspirací pro interpretační práci. Po krátkém popisu vývoje exaktních disciplín a představení jejich protagonistů následuje souhrnné zhodnocení období vzniku vědeckých děl širokého záběru. Tato ucelená řada vznikala v českých podmínkách v poměrně dlouhém časovém intervalu. Některé práce nebyly dosud překonány. Jsou stále aktuálním vědeckým fundamentem, na kterém lze stavět další odbornou činnost včetně zpracování tematiky teorie interpretace. Přímo interpretací se zabýval jeden z autorů moderní české vědy- Jaroslav Zich. První kapitola se věnuje jeho pohledu na jednotlivé okruhy problematiky výkonného umění. Pokud chceme aplikovat obecné poznatky na ty, kteří se teprve seznamují s interpretačními dovednostmi, musíme tyto začínající instrumentalisty rozdělit do věkových skupin.Další kapitola popisuje specifika jednotlivých věkových kategorií adeptů výkonného umění. Následující kapitola už je praktickým návodem s přihlédnutím k dosaženému stupni elementárních dovedností. Velkým zdrojem inspirace je systematicky utříděná literatura českých hudebních teoretiků dvacátého století. Vědecký základ může posloužit k nalézání ideální konstelace tvarů výsledného uměleckého díla. Teorie může inspirovat též k systematičnosti a k celistvému uchopení materiálu. V praxi je efektivní pracovat s těmito podněty zejména v oblasti melodické složky, dále na poli harmonickém a při práci s metrem skladby ve smyslu udržení přirozeného spádu hudby. Poznatky z oblasti hudebních forem pak starším instrumentalistům pomohou pochopit vnitřní řád skladby a sjednotit pracovní postupy s jednotlivými hudebními složkami. V další kapitole je nastolena otázka, zda interpretace uměleckého díla nemá být spíše intuitivní povahy a zda není vhodnější preferovat osobitost interpreta před originalitou autora. Úvahou se dostáváme k potřebě opřít intuici, která vychází z převzatých interpretačních vzorců, o vědecký fundament. Pak má smysl systematicky se zabývat způsobem výkladu uměleckého díla. V poslední kapitole je hodnoceno, zda je možné propojit rozvíjené teorie s praxí na elementární úrovni nástrojové výuky. V závěru je konstatováno, že kromě usnadnění zvládání nových činností ve smyslu hledání opory ve známém a zažitém, pomůže získat adeptu výkonného umění hodnotící klíč k poznání samotné umělecké kvality interpretovaného díla.
Abstrakt v dalším jazyce: The main point of the introduction of this work contemplates if it is possible the modern Czech music theory can become an inspiration for interpretation work. The author shortly describes the development of exact disciplines, introduces their protagonists and periods of origin of scientific works. Lots of them were written in the Czech territory over a period of many years. Some of them are still used for another scientific activities including of theory of interpretation. The opening part of this work mentions name Jaroslav Zich too. He was an important Czech author who was focused on interpretation. In the second part there are described particularities of musicians who should be divided into various age groups. In next chapter there is a practical manual with regard to achieved degree of elementary skills. The author drew inspiration from the literature of Czech musical theorists of the 20th century. The knowledge of the theory is suitable to compact view. On the other side in practical experience we should use it in sphere of melody, harmony and rhythm. In the fourth chapter the author asks the question: Shouldn´t be interpretation of work of art intuitive and isn´t more preferable the author´s individuality than his/ her originality? After careful consideration it is necessary to combine intuition and scientific foundation. There is a sense of being concerned with interpretation of work of art. In conlusion there is evaluated the connection of theory and practise in instrumental classes. It can make easier dealing with new activities and comprehending the artistic value of work of art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Elementarni interpretace.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdlova_hodnoceni_BP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce409,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nejdlova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce553,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Nejdlova.pdfPrůběh obhajoby práce166,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.