Title: Uzavírání manželství, srovnání v židovském a islámském právu
Other Titles: Marriage, a Comparison Between Judaic and Islamic Law
Authors: Schmiedtová, Kateřina
Advisor: Bezoušková, Lenka
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15050
Keywords: manželství;sňatek;manželská smlouva;druhy manželství;překážky manželství;mahr;mohar;polygamie;rodinné právo;islám;židovství;prorok;Korán;sunna;Tóra;rabínská tradice;halacha
Keywords in different language: marriage;wedding;types of marriage;barriers to marriage;mahr;mohar;polygamy;family law;islam;judaism;Prophet;Koran;sunnah;Torah;rabbinical tradition;halacha
Abstract: Uzavírání manželství podle židovského a islámského práva se v mnohém liší, přestože obě náboženství vycházejí ze společných základů. Práce se zaměřuje na podrobnosti obou systémů, co se týče manželského života obecně, druhů manželství, způsobů jeho uzavírání, náležitostí a podmínek, i konkrétních práv a povinností, které snoubenci - manželé mají. Kromě toho je zde pojednáno obecně o pramenech práva jak v právu židovském, tak v právu islámském, věnu, které je muž povinen zaplatit ženě a polygamii, která ač není příliš častá v běžném životě věřících, je velice diskutovaným tématem.
Abstract in different language: Marriage under Jewish and Islamic law is very different, even though both religions are based on a common basis. The work focuses on the details of the two systems in terms of marital life in general, remarriage ways of closing, the terms and conditions as well as the specific rights and duties that the engaged couple - husband and wife have. In addition, there is generally discussed the sources of law in both Jewish law and Islamic law, dowry, that man is obliged to pay the woman and polygamy, which, though not very common in the daily life of believers is a very hot topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
pos.ved.Schmiedtova1.pdfPosudek vedoucího práce870,87 kBAdobe PDFView/Open
opon.pos.Schmiedtova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhaj.Schmiedtova.pdfPrůběh obhajoby práce355,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.