Title: Obrovo hradiště - "Žinkovy" v kontextu vývoje pozdní doby bronzové a raného středověku
Other Titles: Obrovo hradiště - "Žinkovy" in the context of the development of the Late Bronze Age and Early Middle Ages
Authors: Loukota, Martin
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Bouda, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15084
Keywords: hradiště;pozdní doba bronzová;raný středověk;GIS;databáze;povrchový průzkum;keramika
Keywords in different language: fortified settlement;late bronze age;early middle ages;GIS;database;surface exploration;ceramics
Abstract: Tato práce je zaměřena na poznání a zhodnocení identifikovaných objektů na lokalitě Žinkovy - "Obrovo hradiště". Na hradišti je doložené osídlení nynickou kulturou z období pozdní doby bronzové. Další rozpoznána kulturní aktivita pochází až z doby hradištní. V rámci práce byla lokalita zaměřena totální stanicí a výsledná data byla zpracována v geografických informačních systémech. Výsledný 3D model poukazuje na členitost a celkovou rozlohu hradiště. Součástí práce je databáze popisující keramické artefakty nalezené při povrchovém průzkumu, dále artefakty, které jsou uloženy v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích a artefakty získané při záchranném výzkumu příčného valu pod záštitou zmíněného muzea. Vybrané artefakty byly kresebně zdokumentovány. V okolí obce Žinkovy bylo sledováno několik dalších lokalit a nálezů, které by mohly s existencí hradiště souviset.
Abstract in different language: This work is focused on understanding and evaluation of identified buildings on the site Žinkovy - " Obrovo hradiště ". In the site a settlement by nynickou culture from the Late Bronze Age is documented . Another recognized cultural activity comes from the era of early Middle Ages. Within the work the site was focused by total station and the resulting data was processed in geographic information systems. The resulting 3D model points to the segmentation and a total area of the settlement. The work describes the database of ceramic artifacts found during a surface exploration , as well as artifacts that are stored in the Museum of Southern Pilsen in Blovice and artifacts recovered during a rescue research of a cross hill under the auspices of the museum. Selected artifacts have been documented. Nearby the village Žinkovy were several other sites examined and as well as findings which could be connected with the existence of the settlement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Loukota_Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
Loukota_Mensik.pdfPosudek vedoucího práce593,93 kBAdobe PDFView/Open
Loukota_Bouda_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Loukota.pdfPrůběh obhajoby práce172,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.