Title: Tvrze v okrese Praha - západ
Other Titles: Stronghold in the west dictrict of Prague
Authors: Česalová, Markéta
Advisor: Hložek, Josef
Referee: Procházka, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15089
Keywords: tvrz;povrchový průzkum;hospodářské zázemí
Keywords in different language: stronghold;economic background;surface survey
Abstract: Tématem této bakalářské práce je provedení hodnocení středověkých tvrzí dochovaných na území dnešního okresu Praha-západ a částečně také na území okresu Kladno. Cílem práce je celkové hodnocení této kategorie středověkých opevněných objektů na sledovaném území s ohledem na jejich dobu vzniku, zvolené staveniště, charakter zástavby a jejich širší hospodářsko provozní kontext a vazby na další typy středověkých sídel. Pro vlastní terénní dokumentaci jsem si zvolila tvrz Vrapice okr. Kladno, dochovanou v podobě značně transformovaných terénních reliktů. Změny terénního reliéfu na této lokalitě byly způsobeny zejména jejím mladším využitím i v důsledku vzniku mladší parazitní zástavby.
Abstract in different language: The subject of my barchelor´s thesis is the evaluation of preserved medieval stronghold surviving in today's Prague - West District and partly in Kladno District. The aim is the overall evaluation of this category of medieval fortified settlements. The research dealt with the history of the stronghold, the study of literature, the time of creation, construction site, character of development and economic background. The terrain surface exploration was conducted at the fortress Vrapice district of Kladno. In conclusion was make an attempt about synthesis and of the overall evaluation research and theirsettlement structure and linkages to the sacral site. The synthesis was evaluated by making databases of strongholds on the selected area. Thanks to the knowledge gained during the work could be considered potential locations, which could be later verified by archaeological research and support the finding informations
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Cesalova_Tvrze v okresu Praha - zapad.pdfPlný text práce16,79 MBAdobe PDFView/Open
Cesalova - Hlozek.pdfPosudek vedoucího práce577,54 kBAdobe PDFView/Open
Cesalova - Prochazka.pdfPosudek oponenta práce816,83 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Cesalova.PDFPrůběh obhajoby práce90,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.