Title: Překlad vybraných textů z oblasti technických manuálů s komentářem a glosářem
Other Titles: The Translation of Selected Texts Related to Technical Manuals with a Commentary and Glossary
Authors: Vajdečka, Jan
Advisor: Matta, Ivan
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15101
Keywords: překlad;teorie překladu;vědecký styl;kytarový efektový pedál;glosář;Electro-Harmonix
Keywords in different language: translation;theory of translation;scientific style;guitar effects pedal;glossary;Electro-Harmonix
Abstract: Bakalářská práce se věnuje překladu vybraných textů z oblasti technických manuálů a způsobu překladu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí - části teoretické a části praktické. První část se zabývá teorií překladu a jeho metodami. Kromě toho obsahuje popis charakteristických znaků odborného a žurnalistického funkčního stylu. Druhá část zahrnuje překlady vybraných textů a komentář, kterým jsou potvrzeny překladatelské metody popsané v části první. Na závěr jsou přiloženy glosáře k přeloženým textům a výchozí texty.
Abstract in different language: The Bachelor thesis engages in the translation of selected texts from the field of technical manuals and the procedure of translation. The work consists of two main parts - the theoretical and the practical part. The first part occupies with the theory of translation and its methods. Apart from that there is also a description of the characteristic features of the technical and journalistic style. The second part encompasses the translations of selected texts and a commentary, in which there are confirmed the translation methods mentioned in the first part. Lastly, the glossaries to the translated texts and the source texts are included in the appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-vajdecka.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Vajdecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce487,73 kBAdobe PDFView/Open
Vajdecka - oponent.pdfPosudek oponenta práce590,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Vajdecka.pdfPrůběh obhajoby práce299,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.