Title: Překlad z oblasti IT a používání anglicismů v tomto oboru
Other Titles: Translation from the field of information technology and anglicisms related to this field
Authors: Chladová, Monika
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15119
Keywords: překlad;odborný styl;teorie překladu;překladatelské postupy;makroanalýza;mikroanalýza;glosář;anglicismy;Java;UML
Keywords in different language: translation;scientific style;theory of translation;translation procedures;macroanalysis;microanalysis;glossary;anglicisms;Java;UML
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Jedná se o teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je zpracování základních poznatků z oblasti teorie překladu. Dále je zpracována charakteristika odborného stylu. V praktické části nalezneme překlad z angličtiny do češtiny. Pro překlad byla vybrána první kapitola knihy s názvem "Objektově orientovaný návrh s UML a Javou" od K. Barclay a J. Savage. V praktické části se nachází také komentář k překladu. Dále je vytvořen slovník odborných termínů, které jsou obsaženy ve vybraném textu. V závěru práce je kapitola, která se věnuje tématu anglicismů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into two main parts. This is theoretical and practical part. The theoretical part is mainly the processing of basic knowledge of the theory of translation. Further is presented the description of scientific style. In the practical part we can find the translation from English into Czech. For the translation the first chapter of a book was selected. The title is "Object-oriented design with UML and Java" by K. Barclay and J. Savage. In the practical part a commentary on translation can be found. Further a glossary of technical terms is presented that are contained in the selected text. At the end of the thesis is the chapter that devotes to the topic of anglicisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Chladova_Monika.pdfPlný text práce789,61 kBAdobe PDFView/Open
Chladova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce552,93 kBAdobe PDFView/Open
Chladova - oponent.pdfPosudek oponenta práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Chladova.pdfPrůběh obhajoby práce387,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.