Title: Problematika gayů a lesbiček v Británii a její obraz v britském tisku
Other Titles: Gay and Lesbian Issues in Britain and Their Depiction in the British Press
Authors: Faltejsková, Veronika
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15120
Keywords: homosexualita;gay;lesba;svazek stejného pohhlaví;gay svazek;adopce stejného pohlaví;homosexuální adopce;britský tisk
Keywords in different language: homosexuality;gay;lesbian;same-sex marriage;gay marriage;same-sex adoption;homosexual adoption;British press
Abstract: Hlavním cílem práce je reflektovat obraz adopce dětí homosexuály a manželství osob stejného pohlaví ve vybraných britských novinách a časopisech s odlišným politickým zaměřením. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zabývá historickými událostmi spojenými s homosexualitou s důrazem na události 20. století, které hrály důležitou roli ve zlepšování života homosexuálů. Druhá kapitola tvoří větší část práce a je zaměřena na analýzu různých článků z novin a časopisů, které se zabývají vybranou problematikou gayů a lesbiček v Británii. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol; jedna kapitola se zabývá otázkou manželství osob stejného pohlaví, druhá tématem adopce dětí homosexuály. Obě témata jsou diskutována v mnoha článcích, které byly analyzovány za účelem zjištění postoje jednotlivých médií ke konkré-tní problematice. Nejdůležitější je však část zabývající se manželstvím osob stejného pohlaví, jelikož je to aktuální, důležitá britská problematika.
Abstract in different language: The key objective of the thesis is to reflect the depiction of same-sex marriage and homosexual adoption in selected British newspapers and magazines with different political focuses. The thesis is divided into two main chapters. The first chapter deals with the historical events connected to homosexuality with em-phasis on the events of the 20th century which played an important role in im-provement of the lives of homosexuals. The second chapter comprises a major part of the thesis and is focused on the analysis of various newspaper and magazine articles dealing with selected gay and lesbian issues in Britain. This chapter is divided into two subchapters; one dealing with the topic of same-sex marriage and one with the topic of homosexual adoption. Both issues are dis-cussed in a number of articles which were analysed to determine the stance of the individual media towards the particular issue. The most important part is, however, the one dealing with same-sex marriage as it is an important current British issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Faltejskova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Faltejskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce574,68 kBAdobe PDFView/Open
Faltejskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce646,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Faltejskova.pdfPrůběh obhajoby práce326,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.