Title: Přímá volba prezidenta v ČR - analýza prvního případu
Other Titles: Direct presidential election in the Czech Republic - analysis of the first case The institution of direct presidential election and its impact on political regime in the Czech and Slovak Republic
Authors: Müller, Pavel
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15192
Keywords: parlamentní politický režim;poloprezidentský politický režim;přímá volba prezidenta;deformace parlamentního politického režimu;slovenský politický režim;český politický režim;volba prezidenta v SR;volba prezidenta v ČR
Keywords in different language: parliamentary political regime;presidential political regime;direct presidential election;distortion of parliamentary political regime;slovakian political regime;czech political regime;presidential election in Slovakia;presidential election in Czech republic
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je studium instituce přímé volby prezidenta v parlamentních politických režimech na Slovensku a v České republice. Důvodem k vypracování takové práce byla aktuálnost této problematiky v České republice. Vzhledem k diachronní podobnosti Slovenska a České republiky jsem využil pro vypracování práce komparativní analýzy. Vzhledem k tomu, že na Slovensku existuje tento způsob volby prezidenta mnohem déle, může tato zkušenost poukázat na možný vývoj v naší zemi, a zároveň odpovědět na otázku, k čemu může tato instituce v budoucnosti vést. Hlavním cílem této práce je zodpovědět tři otázky. Za prvé, jaké okolnosti vedly k zavedení instituce přímé volby prezidenta na Slovensku a v České republice. Za druhé, došlo zavedením instituce přímé volby prezidenta k posunu od parlamentního politického režimu k poloprezidentskému politickému režimu? A konečně, vedlo zavedení instituce přímé volby prezidenta k deformaci parlamentního politického režimu? Tato práce je složena z osmi kapitol, počínaje úvodem diplomové práce. Ve druhé kapitole jsou představeny důležité pojmy jako politický režim, parlamentní režim a poloprezidentský režim. Třetí kapitola se zabývá teoretickou debatou nad institucí přímé volby prezidenta v parlamentním politickém režimu. Čtvrtá kapitola se zabývá příčinami a důsledky instalace přímé volby prezidenta ve slovenském parlamentním politickém režimu. Pátá kapitola se zabývá stejnou problematikou, ale v České republice. V další kapitole je předložena komparace obou případů. Sedmá kapitola je zaměřena na důsledky vyplývající z instituce přímé volby prezidenta na Slovensku a v České republice. Osmá kapitola je závěrem a tedy sumarizací výsledků předchozích částí předkládané diplomové práce.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to study the institution of direct presidential election in parliamentary political regimes in Slovakia and the Czech Republic. My motivation for making this research was topicality of this issue in the Czech Republic. Due to diachronic similarities of Slovakia and the Czech Republic I used comparative analysis when I drew a comparison between these two countries from needed points of view. Considering much longer existence of this kind of election of president in Slovakia, their experience can illustrate possible development in our country and answer the question what outcomes this institution can have in the future. The main purpose of this thesis was to answer three questions. First, what circumstances led to the application of the institution of direct presidential election in Slovakia and the Czech Republic. Second, I tried to evaluate if there was a shift from parliamentary political regime to semi-presidential regime after the direct presidential election had been instated. And finally if there is any distortion of parliamentary political regimes in the two countries. This work is compounded of eight chapters starting with introduction of my thesis. In the second chapter I presented some of the most important concepts of political regime, parliamentary regime and semi-presidential regime. The third chapter examines the theoretical debate on the institution of direct presidential election in parliamentary political regime. The fourth chapter deals with causes and consequences of the installation of direct presidential election in Slovakian parliamentary regime. In the same way the fifth chapter examines the same issue but in the Czech Republic and to conclude I compared aftermaths of direct presidential election in the both countries in the sixth chapter. The seventh chapter is focused on problems resulting from the installation of this kind of presidential elections in Slovakia and the Czech Republic. My summarisation of the results from previous parts of my work is set in the eighth chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce978,69 kBAdobe PDFView/Open
Muller_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,79 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Muller_opo.docPosudek oponenta práce31,5 kBMicrosoft WordView/Open
Muller.pdfPrůběh obhajoby práce278,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.