Title: Ústavní inženýrství - Případová studie Maďarska po roce 2010
Other Titles: Constitutional Engineering - A Case Study of Hungary after 2010
Authors: Pitař, Martin
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15219
Keywords: ústavní inženýrství;ústava;Maďarsko;maďarský politický systém;Fidesz
Keywords in different language: constitutional engineering;constitution;Hungary;hungarian political system;Fidesz
Abstract: Předkládaná diplomová práce se ve své první části věnuje fenoménu ústavního inženýrství, přičemž chápe tento jev nejen jako základní nastavení politického systému, ale definuje jej společně také s procesem, při kterém dochází k tvorbě základního zákona státu. V souvislosti s touto definicí je druhá část práce věnována případové studii Maďarska po roce 2010. Diplomová práce je postavena na premise, že proces vytváření, schválení a následné novelizace maďarské ústavy nebyl standardním procesem, jehož důsledky mohou ohrozit demokratičnost celého maďarského politického systému, a zároveň na předpokladu, že politická strana Fidesz využila svého postavení k vytvoření ústavy, v rámci které se upevňuje postavení současné maďarské vlády a maďarského parlamentu, ale dochází také ke změně pravomocí maďarského Ústavního soudu. Z naší analýzy vyplývá, že maďarský proces tvorby nové ústavy nebyl standardním procesem a v porovnání s námi vytvořeným ideálním typem vykazuje známky velmi uzavřeného procesu, na kterém se kromě vládnoucí strany nepodíleli další aktéři. Výsledkem celého procesu je ústava a kardinální zákony, které jsou projekcí institucionálních, skupinových a i osobních zájmů strany Fidesz, která monopolizuje a centralizuje svou moc skrze významné instituce v zemi a skrze oslabení silného postavení maďarského Ústavního soudu.
Abstract in different language: The first part of thesis deals with the phenomenon of constitutional engineering while we understand this phenomenon not only as the basic settings of the political system of the state but we also defines it together with a process in which is the Basic Law of the State created. In the context of this definition the second part of the thesis is focused on the case study of Hungary after 2010. Thesis is based on the premise that the process of creation, approval and subsequent amendment of the Hungarian Constitution was not a standard process which consequences can threaten the whole of the Hungarian democratic political system, and on the assumption that a political party Fidesz used its position to the creation of the Constitution, under which clinched the current Hungarian government and the Hungarian Parliament, but there is also a change in the powers of the Hungarian Constitutional Court. Our analysis shows that the process of creating the new Hungarian constitution was not a standard process in comparison with our ideal type which we crated. It shows signs of a very closed process in which the ruling party not involved other actors. The result of the whole process is the constitution and the cardinal laws, which are projections of institutional, group and even personal interests of the Fidesz party which monopolize and centralize its power through significant institutions in the country, and by weakening the strong position of the Hungarian Constitutional Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Pitar Martin.pdfPlný text práce802,35 kBAdobe PDFView/Open
Pitar_DP_POL_ved.docxPosudek vedoucího práce43,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pitar opo.docPosudek oponenta práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
Pitar.pdfPrůběh obhajoby práce267,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.