Název: Uspořádání výrobního systému s ohledem na konstrukčně-technologické řešení produktu
Další názvy: The arrangement of the production system with regard to the technological-design of a product
Autoři: Šrajer, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Kleinová, Jana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15230
Klíčová slova: prostorové uspořádání;materiálový tok;náklady;kvalita;průběžná doba výroby;hospodárnost
Klíčová slova v dalším jazyce: manufacturing layout;material flow;costs;quality;time;economy
Abstrakt: V dnešním turbulentním prostředí, kdy nabídka převyšuje poptávku, musí podniky hledat konkurenční výhody. Zákazník požaduje dodání produktu v co nejkratší době, za co nejméně peněz a v požadované kvalitě. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Jednou z možností jak zefektivnit proces výroby výrobního systému je zaměřit se na vliv prostorového uspořádání, resp. výrobního layoutu, na procesy výroby. Cílem této disertační práce je vytvořit metodiku návrhu výrobního layoutu s ohledem na hospodárnost výrobního systému. Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část této práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti návrhu prostorového uspořádání výrobních systémů, konstrukčně - technologický návrh výrobku a řízení nákladů, které slouží jako základ pro další postup práce. V další části jsou vydefinované faktory ovlivňující návrh výrobního layoutu a vzájemné vazby mezi nimi. Hlavní část práce je zaměřená na samotnou tvorbu metodiky návrhu výrobního layoutu s ohledem na hospodárnost výrobního systému. Ta je rozdělena do tří základních fází. Tato metodika je koncipována tak, aby spojovala návrh výrobního layoutu s konstrukčně-technologickým návrhem produktu. Tímto spojením dochází k provázanosti obou dvou oblastí v jeden kompaktní celek, což umožňuje výběr nejvhodnějšího uspořádání výroby z pohledu hospodárnosti na základě posouzení variantních návrhů výrobního layoutu dle kriteriální funkce.
Abstrakt v dalším jazyce: In today's turbulent environment, where supply exceeds demand, manufacturing companies must seek competitive advantages. Customers request the shortest delivery time, at lowest price and required quality. This can be achieved in various ways. One way to streamline the production process of system is to focus on the effect of spatial arrangement, i.e. manufacturing layout on production processes. The aim of this thesis is to develop a methodology of production layout design with regard to the efficiency of the entire production system in relation to technological-design of a product. The work is divided into several parts. The introductory part of this thesis contains theoretical knowledge of manufacturing systems layout design, technological-design of a product and cost management, which serves as a basis for further work. The next section discusses the defined factors influencing production layout design and interactions between them. The main part of the work is focused on methodology development. It is divided into three phases. This methodology is designed to connect layout design with technological-design of a product design. Using this combination we get the interdependence of two areas in one compact unit, which allows us to select the most suitable arrangement in terms of production efficiency based on assesssement of alternative proposals of manufacturing layout.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FST)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace Vl_Srajer_Final.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitelky Srajer.pdfPosudek vedoucího práce712,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Srajer.pdfPosudek oponenta práce4,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Srajer.pdfPrůběh obhajoby práce773,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.