Název: Využití metod průmyslového inženýrství pro zvýšení znalostního potenciálu lidských zdrojů v prostředí strojírenských podniků
Další názvy: Use of industrial engineering methods for increasing knowledge potential of human resources in environment of engineering enterprises
Autoři: Kudrna, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15233
Klíčová slova: malé a střední podniky;problém;průmyslové inženýrství;manažerská hra;vzdělávání;znalost
Klíčová slova v dalším jazyce: small and medium sized enterprises;problem;industrial engineering;manager game;education;knowledge
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením problematiky zvyšování znalostního potenciálu zaměstnanců v malých a středních podnicích. Zabývá se možnostmi řešení problémů v MSP nasazením metod průmyslového inženýrství a to za podpory vzdělávacích metod, konkrétně manažerských her. Jsou zde řešeny vzdělávací metody a současná situace v této oblasti. Dále je zde v rámci metod průmyslového vytvořen nový způsob jejich kategorizace pro snadnější orientaci v dané problematice. Je zde také provedena (s využitím myšlenkových map) analýza současného stavu v MSP. Vytvořená metodika kombinuje nalezení problému v MSP, navržení vhodné metody PI a vzdělávací metody, která nám pomůže znalosti z oblasti PI přenést na zaměstnance a pomoci tím řešení uvedeného problému. V další části práce je samotné ověření metodiky, ověření hypotéz a přínosy práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the issue of employees knowledge potential increasing in small and medium-sized enterprises. It deals with possibilities of solving problems in SMEs by deployment of industrial engineering methods with support of educational methods, namely managerial games. Educational methods and current situation in this area are dealt here. There is also, within the industrial methods, created a new method of categorization for easier orientation in the field. Analysis of current situation in SMEs (using mind mapping) is also done. Resulting methodology combines finding problem in SMEs, proposal of appropriate methods for IE and educational methods that will help us transfer knowledge of IE to staff and helps with the solution of this problem. The second part is the actual verification of methodology, hypotheses and thesis benefits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FST)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertace_Kudrna.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek skolitele Kudrna.pdfPosudek vedoucího práce49,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky Kudrna.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Kudrna.pdfPrůběh obhajoby práce595,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.