Title: Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci a navigaci
Other Titles: Automatic traffic object detection for pasportization and navigation
Authors: Picek, Lukáš
Advisor: Pirner, Ivan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15254
Keywords: počítačové vidění;klíčové body;SURF;SIFT;matching;Qt;C++;OpenCV;dopravní značení;aplikace;tracking
Keywords in different language: computer vision;keypoints;SURF;SIFT;matching;Qt;C++;OpenCV;tra c signs;app;tracking
Abstract: Cílem této práce bylo seznámit se s různými metodami video trackingu, neboli automatického sledováním jednoho či více pohybujících se předmětů za pomocí videokamery a následném vytvoření konkrétní aplikace, která bude tento problém řešit.Hlavním úkolem tedy bylo prostudovat známé metody, a dle získaných znalostí vybrat jednu, kterou poté implementuji v aplikaci. Tato aplikace je za pomoci již dříve získaných informací schopna říci, zdali se na následujícím respektive předchozím snímku, v porovnání s konkrétním snímkem opatřeným číselnou hodnotou, nalézá stejná dopravní značka. Pokud dojde k zjištění, že ano, je zdrojový soubor upraven. Konečný výsledek této bakalářské práce bude použit jako součást upravující problémové korespondence anotovaných objektů v sousedních snímcích, nutné pro trénování klasifi kátoru, u projektu DOPANAR, který se zabývá Automatickou detekcí dopravních objektů na pozemních komunikacích pro aktualizaci navigačních prostředků, asistenci řidiče a pasportizaci.
Abstract in different language: The main aim of this bachelor 's thesis was to understand the various methods of video tracking, in other words the automatic monitoring of one or more moving objects, with the use of camcorder and the subsequent creation of a speci fic application which will solve this problem. The main objective was to study the known methods and according to acquired knowledge choose the only one method, which will be implemented in this application. Using the previously acquired information, the application is able to recognize, if the following or previous shot shows the same tra ffic sign in comparison with a concrete shot equipped with a numeric value. If there is a foundation that it works, the file will be modi fied. The fi nal result of this work will be used as part which modi fies problem correspondence of annotated objects at adjacent frame, necessary for classi fier training of DOPANAR project. This project deals with automatic detection of tra ffic signs on roads for the update of navigational means, driver assistance and information retrieval.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_L.Picek.pdfPlný text práce4,1 MBAdobe PDFView/Open
Picek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Picek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.