Title: Aplikace Lean Managementu do servisních činností v elektrotechnice
Other Titles: The Lean Management aplication in service acitivities in electrical engineering
Authors: Pabian, Štěpán
Advisor: Šimota, Jan
Referee: Blechová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15268
Keywords: lean management;výroba;Six sigma;optimalizace;plýtvání;servisní podnik;proces;případová studie
Keywords in different language: lean management;manufacturing;Six sigma;optimization;waste;service company;process;case study
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aplikaci Lean Managementu v servisních činnostech v elektrotechnice. V první části této bakalářské práce je formou rešerše popsáno, co znamená Lean Management, jeho historie, použití a jaký dopad má na chod společností, ve kterých je aplikován. V druhém bodě zadání je popsán rozdíl mezi servisním a výrobním podnikem, jednotlivé kroky při procesech v těchto podnicích a jaký vliv má push-pull systém. Poslední částí je použití případové studie v konkrétním servisním podniku, který se zabývá servisními činnostmi elektronických zařízení.
Abstract in different language: The master theses presents the principles of Lean Management applied in service activities in electrical engineering. In the first part of this thesis is a form of research describing what is Lean Management, its history, use, and what impact it has on the operation of the companies in which it is applied. The second point of the task explains the differences between service and manufacturing companies, individual steps in the processes in these businesses and the influence of the push-pull system. The last part is the use of case studies in a specific service company engaged in the service activities of electronic devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Stepan Pabian.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
058648_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,51 kBAdobe PDFView/Open
058648_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,59 kBAdobe PDFView/Open
058648_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.