Název: Aplikace Lean Managementu do servisních činností v elektrotechnice
Další názvy: The Lean Management aplication in service acitivities in electrical engineering
Autoři: Pabian, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Šimota, Jan
Oponent: Blechová, Šárka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15268
Klíčová slova: lean management;výroba;Six sigma;optimalizace;plýtvání;servisní podnik;proces;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: lean management;manufacturing;Six sigma;optimization;waste;service company;process;case study
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na aplikaci Lean Managementu v servisních činnostech v elektrotechnice. V první části této bakalářské práce je formou rešerše popsáno, co znamená Lean Management, jeho historie, použití a jaký dopad má na chod společností, ve kterých je aplikován. V druhém bodě zadání je popsán rozdíl mezi servisním a výrobním podnikem, jednotlivé kroky při procesech v těchto podnicích a jaký vliv má push-pull systém. Poslední částí je použití případové studie v konkrétním servisním podniku, který se zabývá servisními činnostmi elektronických zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the principles of Lean Management applied in service activities in electrical engineering. In the first part of this thesis is a form of research describing what is Lean Management, its history, use, and what impact it has on the operation of the companies in which it is applied. The second point of the task explains the differences between service and manufacturing companies, individual steps in the processes in these businesses and the influence of the push-pull system. The last part is the use of case studies in a specific service company engaged in the service activities of electronic devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Stepan Pabian.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058648_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058648_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058648_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15268

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.