Title: Návrh elektroinstalace rodinného sídla
Other Titles: Proposal for wiring system of family residence
Authors: Jirovský, Jan
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15276
Keywords: elektroinstalace;elektrické rozvody;elektrická zařízení;bleskosvod;tepelné ztráty;tepelné čerpadlo;klasická elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace
Keywords in different language: wiring system;electrical wiring;electrical devices;lightning conductor;heat losses;heat pump;classic wiring system;intelligent wiring system
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní projekt elektroinstalace rodinného sídla klasickým způsobem. Práce obsahuje základní požadavky z hlediska těch nejdůležitějších technických předpisů a norem pro projektování elektroinstalací. V práci je dále vypracována technická zpráva, projektová dokumentace a ekonomická bilance pro projekt elektroinstalace rodinného sídla klasickým způsobem. Součástí práce jsou také výpočty potřebné k realizaci projektu elektroinstalace a to včetně dimenzování a návrhu tepelného čerpadla pro vytápění objektu. V závěru práce je provedeno porovnání klasické a inteligentní elektroinstalace z hlediska náročnosti, komfortu a ceny.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the complete project of wiring system in a family residence in a classical way. The thesis includes basic requirements in terms of the most important technical rules and standards for design of wiring system. The thesis also includes a technical report, a project documentation and a cost analysis for the project of wiring system in a classical way. This thesis deals with project and the design of the heating system using a heat pump. Finally, this thesis compares a classical and a intelligent wiring system including demands, comfort and price.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC 2014 TISK_revize STEKL Batek word PORTAL.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
058667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349,54 kBAdobe PDFView/Open
058667_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,25 kBAdobe PDFView/Open
Jirovsky_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce101,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.