Název: Návrh technologického postupu laboratorní přípravy DPS
Další názvy: Elaboration of technical procedure for laboratory production of PCB
Autoři: Drudík, Ota
Vedoucí práce/školitel: Pretl, Silvan
Oponent: Čengery, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15278
Klíčová slova: technologický návrh DPS;výroba DPS;fotolitografie;fotolitografický proces;optimalizace fotolitografie;optimalizace procesu
Klíčová slova v dalším jazyce: design of PCB;PCB production;photolithography;photolithography process;optimization of photolithography;process optimization
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na návrh technologického postupu přípravy DPS, konkrétněji na optimalizaci fotolitografického procesu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část rešeršní slouží jako úvod do problematiky. Část druhá se zabývá experimentem s jeho následným vyhodnocením pomocí naměřených výsledků. Výstupem práce je optimální kombinace faktorů, které probíhají při fotolitografickém procesu, informace o rovnoměrnostech procesů, vliv faktorů na výslednou kvalitu procesů a porovnání mezi různými kombinacemi faktorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis solves problematic of design of PCB, focused on optimize the photolithography process. Thesis is divided into two parts. The first part contains the problematic of the photolithographic process. The second one focuses an experiment with the following evaluation considering the measured results. The outcome of the thesis is an optimal combination of factors, which are present in photolithographic process, information of a quality between the processes, the influence of the factors on the final quality of the process and comparison between different factor combinations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc_prace_final.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058670_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.