Title: Šíření hluku z větrných elektráren
Other Titles: Propagation of noise from wind turbines
Authors: Kadlec, Roman
Advisor: Kabešová, Zuzana
Referee: Tůmová, Olga
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15286
Keywords: Větrné elektrárny;zdroje hluku;zvuk;hluk;zdraví;program Hluk+
Keywords in different language: Wind power plants;noise source;sound;noise;health;program Hluk+
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je na téma hluk z větrných elektráren a jeho vliv na lidský organizmus. Celá práce je rozčleněna do šesti kapitol. V první kapitole jsou rozebrány základní vlastnosti zvuku. V další části je uveden rozbor hluku, jeho obecné zdroje a vliv klimatických podmínek na šíření hluku. Ve třetí části jsem uvedl za pomocí odborné literatury možné zdroje hluku z větrných elektráren, intenzity a jejich frekvenční rozsahy. Na to navazuje základní právní ustanovení týkající se větrných elektráren v České Republice a srovnání s některými státy EU. V páté části jsem uvedl, jak člověk vnímá hluk a vlivy nadměrného hluku na lidský organizmus vztaženo k větrným elektrárnám. Poslední kapitola se zabývá simulací šíření hluku v programu Hluk + na konkrétním místě.
Abstract in different language: This bachelor thesis is addressing problem about noise from wind power plants and their influence on human organism. This bachelor work is split into six parts. The first part is dealing with the basic characteristics of sound. In the next part there is an analysis of noise, it's basic sources and influence of climatic conditions on spreading of the sound. In the third part I have stated, with help of technical literature, some of the possible sources of noise from wind power plants, intensities and their frequency range. That links this work to the basic legal establishment considering wind power plants in Czech republic and it's comparison with some other countries in EU. In the fifth part I have stated the effect of noise on humans and influence of excessive noise on human organism with connection to wind power plants. The last part is dealing with a simulation of noise spreading on platform Hluk+ at a particular location.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sireni_hluku_z_vetrnych_elektraren_Kadlec_Roman.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
058683_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec_O.jpgPosudek oponenta práce169,32 kBJPEGThumbnail
View/Open
058683_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.