Název: Šíření hluku z větrných elektráren
Další názvy: Propagation of noise from wind turbines
Autoři: Kadlec, Roman
Vedoucí práce/školitel: Kabešová, Zuzana
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15286
Klíčová slova: Větrné elektrárny;zdroje hluku;zvuk;hluk;zdraví;program Hluk+
Klíčová slova v dalším jazyce: Wind power plants;noise source;sound;noise;health;program Hluk+
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je na téma hluk z větrných elektráren a jeho vliv na lidský organizmus. Celá práce je rozčleněna do šesti kapitol. V první kapitole jsou rozebrány základní vlastnosti zvuku. V další části je uveden rozbor hluku, jeho obecné zdroje a vliv klimatických podmínek na šíření hluku. Ve třetí části jsem uvedl za pomocí odborné literatury možné zdroje hluku z větrných elektráren, intenzity a jejich frekvenční rozsahy. Na to navazuje základní právní ustanovení týkající se větrných elektráren v České Republice a srovnání s některými státy EU. V páté části jsem uvedl, jak člověk vnímá hluk a vlivy nadměrného hluku na lidský organizmus vztaženo k větrným elektrárnám. Poslední kapitola se zabývá simulací šíření hluku v programu Hluk + na konkrétním místě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is addressing problem about noise from wind power plants and their influence on human organism. This bachelor work is split into six parts. The first part is dealing with the basic characteristics of sound. In the next part there is an analysis of noise, it's basic sources and influence of climatic conditions on spreading of the sound. In the third part I have stated, with help of technical literature, some of the possible sources of noise from wind power plants, intensities and their frequency range. That links this work to the basic legal establishment considering wind power plants in Czech republic and it's comparison with some other countries in EU. In the fifth part I have stated the effect of noise on humans and influence of excessive noise on human organism with connection to wind power plants. The last part is dealing with a simulation of noise spreading on platform Hluk+ at a particular location.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sireni_hluku_z_vetrnych_elektraren_Kadlec_Roman.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058683_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce349 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kadlec_O.jpgPosudek oponenta práce169,32 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
058683_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.