Název: Uvádění elektrotechnických výrobků na trh
Další názvy: Electrical products putting on the market
Autoři: Štampach, Martin
Vedoucí práce/školitel: Steiner, František
Oponent: Výška, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15295
Klíčová slova: trh;výrobek;zákon;norma;směrnice;požadavky;bezpečnost;elektromagnetická kompatibilita;označení CE
Klíčová slova v dalším jazyce: market;product;law;norm;directive;requierements;safety;electromagnetic compatibility;CE marking
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku uvádění elektrotechnických výrobků na trh. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se této problematiky a vysvětleny role jednotlivých účastníků při uvádění elektrotechnických výrobků na trh. Dále jsou uvedeny legislativní dokumenty, které se k této problematice vztahují. V další části je uveden postup uvádění konkrétních elektrotechnických výrobků na trh a popsány požadavky na tyto výrobky vycházející ze standardů týkajících se jich. Pro tuto poslední část byly jako konkrétní výrobky zvoleny vrtačky a příklepové vrtačky síťově napájené.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on electrical products putting on the market. The first section explains the concepts related to this issue and explained the role of the participants in the marketing of electrical products on the market. Following are the legislative documents that are related to the topic. The next section provides a procedure for putting specific electrical products on the market, and describes the requirements for these products based on standards relating to them. For this last part as specific products selected drills and impact drills mains supply. For this last part were selected as specific products drills and impact drills mains suply.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Stampach-Uvadeni_eltech_vyrobku_na_trh.pdfPlný text práce993,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058692_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058692_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058692_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.