Title: Modelování a dynamická odezva kinematicky buzených mechanických soustav
Other Titles: Modelling and dynamic response of kinematically excited mechanical systems
Authors: Bugár, Jakub
Advisor: Byrtus, Miroslav
Referee: Zeman, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15317
Keywords: kmitání;diskrétní mechanická soustava;kinematické buzení;metoda spektra odezvy;seizmicita
Keywords in different language: vibration;discrete mechanical system;kinematical excitation;response spectrum method;seismicity
Abstract: Práce se věnuje problematice modelování a dynamické analýze kinematicky buzených diskrétních mechanických soustav. V teoretické části je odvozen matematický model kmitání diskrétní mechanické soustavy a jsou analyticky popsány metody pro stanovení dynamické odezvy zkoumaných soustav. Základ tvoří metoda spektra odezvy a přímá numerické integrace využívající formulaci modelu ve stavovém prostoru. Dále je proveden rozbor a popis buzení vyvolaného zemětřesením pomocí normativně technické dokumentace (Eurokód 8). Aplikační část práce využívá shrnutých teoretických poznatků pro vyšetření dynamické odezvy konstrukčních soustav panelových domů vyvolané seizmickým buzením. Konkrétně je vyšetřena seismické odezva panelového domu konstrukčního typu PS 69 nacházejícího se v Plzeňském regionu. Výpočtový model byl sestaven v prostředí MATLAB, ve kterém byly zalgoritmizovány a odladěny veškeré odvozené metody. Pro odhad tuhostních parametrů soustavy byl využit software ANSYS a jejich následné přeladění bylo provedeno v prostředí MATLAB.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with an issue of modelling and dynamic analysis of kinematically excited, discrete mechanical systems. In the theoretical part of the thesis there is derived the mathematical model of vibration of discrete mechanical system and there are described the methods for determination of dynamic response of observed systems analytically. The main part consists of the response spectrum method and of the direct numerical integration, which is defined by a formulation of model in the state-space. Then the analysis and the description of excitation caused by an earthquake are performed by using the normative and technical documentation. The practical part of the thesis utilizes the summarized theoretical knowledge for the examination of dynamic response of structural systems of prefabricated buildings to a seismic excitation. More specifically the seismic response of prefabricated building of structural type PS 69 located in the Pilsen region was examined. The computational model was developed using MATLAB workspace, in which all of the derived methods were algorithmized and debugged. The software ANSYS was used for estimate the parameters of stiffness and their subsequent tuning was performed in MATLAB workspace as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Bugar_BP.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Bugar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce453,16 kBAdobe PDFView/Open
Bugar_oponent.pdfPosudek oponenta práce424,77 kBAdobe PDFView/Open
Bugar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce328,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.