Title: Systém pro efektivní elektrolýzu vody
Other Titles: System for efficient electrolysis of waters
Authors: Burešová, Lucie
Advisor: Molnár, Jan
Referee: Michalík, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15379
Keywords: elektrolýza vody;HHO plyn;suchý článek;pulzní měnič napětí;H-můstek;algoritmus řízení
Keywords in different language: water electrolysis;HHO gas;dry cell;convertor of voltage;H-bridge;control algorithm
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a definic z oblasti elektrolýzy vody. Podává přehled o možných metodách výroby vodíku a HHO plynu a vysvětluje pojem suchý a mokrý článek. Dále se zabývá návrhem řídící jednotky elektrolyzéru, která se skládá z číslicového regulátoru a měniče. Celý systém byl nejprve komplexně nasimulován v programu MATLAB. Následně bylo provedeno dimenzování měniče a navržen vyhovující způsob chlazení. Jako poslední byl navržen a implementován algoritmus řízení. Správná funkce systému pro elektrolýzu vody je v závěru doložena měřením na reálném modelu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on explanations and definitions of terms in the field of water electrolysis. It takes a review of available production methods of hydrogen and HHO gas and explains meaning of Dry and Wet cells. The next part is dedicated to design of unit. The control unit contains digital regulator and convertor. Whole system was simulated complexly in MATLAB program. The converter was dimensioned and the suitable heat sink was chosen. Control algorithm for converter was also designed and implemented. In the last chapter there is correct function for system of water electrolyzer confirmed by results of measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucie_Buresova.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
058713_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,77 kBAdobe PDFView/Open
058713_oponent.pdfPosudek oponenta práce523,44 kBAdobe PDFView/Open
058713_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.