Title: Totožnost a odlišnost v zrcadle autobiografického výzkumu: Skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávění
Other Titles: Sameness and Difference in the Mirror of Autobiographical Research: Collective identities of Czech and Slovak Jews and its reflection in biographical narratives
Authors: Mlynář, Jakub
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 38-103.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15569
ISSN: 1804-753X (Print)
1804-7548 (Online)
Keywords: identita;paměť;vyprávění;holocaust;2. světová válka;Československo
Keywords in different language: identity;memory;narrative;holocaust;world war II;Czechoslovakia
Abstract: Článek představuje výzkum narativního vyjádření kolektivních identit ve vybraných autobiografických tematicky zaměřených rozhovorech z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation. V první a druhé části textu jsou představena teoretická a metodologická východiska výzkumu (vztah identity a paměti pohledem sociologie, „narativní obrat“ a některé souvislosti práce s autobiografickým materiálem, charakteristika archivního empirického materiálu). Třetí část textu zachycuje některé výsledky výzkumu, soustředěného na problém mnohosti či konfliktů vymezených kolektivních identit v kontextu jejich specifické individuální reflexe a re-interpretace v polovině 90. let, kdy výzkumné rozhovory vznikly. Článek zachycuje nejen specifika narativních a rétorických vyjádření totožnosti a odlišnosti, ale je rovněž příspěvkem k aktuálním otázkám po způsobech konstrukce kolektivních identit a povaze jejich vzájemných vztahů a rozporů.
Abstract in different language: The article presents a research of the narratively expressed collective identities in autobiographical interviews from the USC Shoah Foundation's Visual History Archive. The first and second part the theoretical and methodological background is presented (connection between identity and memory in the sociological discourse, “narrative turn” in context of the autobiographical material, the characteristics of the empirical data). The third part of the text presents some of the research results focusing on the multiplicity or conflicts of collective identities in the context of specific individual reflection and re-interpretation in the mid-90's, when the research interviews were conducted. Article aims to grasp not only the specific features of narrative and rhetorical expression of identity and diversity, but it is also a contribution to current discussion on the identity construction, and the nature of the mutual relationships and contradictions of the collective identities.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlynar.pdfPlný text487,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.