Title: Terminologické poznámky k překladu publikace "Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy"
Other Titles: Terminology notes for the translation of a publication "Inquiry-based instruction: concept, essence, importance and contribution"
Authors: Gregar, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [112-116]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16571
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: badatelsky orientovaná výuka;učebnice;technické vzdělávání;anglický jazyk
Keywords in different language: inquiry-based learning;textbook;technical education;english language
Abstract: Příspěvek seznamuje s vybranými terminologickými poznatky získanými v souvislosti s překladem nově vydané publikace věnované badatelsky orientované výuce, která se jeví jako přínosná z hlediska aplikace v technických a přírodovědných předmětech. Snahou je rovněž reagovat na globalizační trendy projevující se stále intenzivnější komunikací českých vědeckých a pedagogických pracovníků z oblasti technického vzdělávání v anglickém jazyce. V této souvislosti se věnujeme vybraným více či méně frekventovaným pojmům v rámci oborových didaktik.
Abstract in different language: The article introduces the readers to the selected terminological findings acquired in connection to the translation of a new publication devoted to the inquiry-based instruction, which appears as a contributive one in terms of its application in technical and science-related subjects. There is also an effort to react on the globalizing trends, which are manifesting themselves in an intensive communication of Cuech scientific and educational workers from the field of technical education in the English language. In this connection, we deal with more or less frequent terms of the field didactics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gregar.pdfPlný text838,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.