Title: Generování struktury silniční sítě na základě rozpoznávání<br> obrazu (map)
Other Titles: Generation of Road Network Structure based on Image (Map) Recognition
Authors: Masopust, Jan
Advisor: Potužák, Tomáš
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17886
Keywords: zpracování obrazu;ztenčování;matematická morfologie;odstranění šumu;vektorizace;rozpoznávání;mapy;silniční síť;Java
Keywords in different language: image processing;thinning;mathematical morphology;denoising;vectorization;recognition;maps;road network;Java
Abstract: Tato práce se zabývá generováním struktury silniční sítě založenou na rozpoznávání běžně dostupných on-line mapových podkladů. V první části této práce jsou popsány metody pro zpracování obrazu a rozpoznávání. Vybrané algoritmy jsou poté použity při návrhu a implementaci aplikace. Výsledkem aplikace je poté struktura silniční sítě uložená ve formátu XML. Nakonec je aplikace otestována a zhodnocen její funkčnost.
Abstract in different language: This thesis deals with generation of road network structure based on recognition of online available road maps. The first part of this paper describes the methods of image processing and pattern recognition. Selected algorithms are used to design and implement application. The outcome of the application is then the structure of the road network stored in XML format. Finally, the application is tested and the results are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_masopust.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0116Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce742,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0116Pposudep-op.PDFPosudek oponenta práce679,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0116Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce241,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.