Title: Příprava dat pro hodnocení kvality syntetické řeči pomocí EEG
Other Titles: Data Preparation for EEG Speech Synthesis Quality Evaluation
Authors: Hranička, Jan
Advisor: Romportl, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17907
Keywords: konkatenační syntéza řeči;syntéza výběrem jednotek;hodnocení kvality;analýza chyb;eeg;evokované potenciály
Keywords in different language: concatenative speech synthesis;unit selection;quality evaluation;error analysis;eeg;evoked potentials
Abstract: Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a navrhnout alternativní metodu hodnocení kvality syntetické řeči pomocí EEG. Součástí práce je tak i studium současných metod hodnocení řečové syntézy formou poslechových testů. Navrhovaná alternativní metoda EEG by se mohla stát prvním krokem k objektivnějšímu přístupu metod určování kvality syntézy řeči. Hlavním principem experimentální metody EEG je sledování neurofyziologického signálu člověka se snahou potvrdit hypotézu výskytu nestandardní odezvy mozkové aktivity v místech, kde se v syntetické řeči chyba nalézá. Praktickou částí práce je příprava dat k tomuto experimentu, následná realizace měření s dobrovolníky a analýza získaných signálů.
Abstract in different language: The main goal of this Bachelor's thesis is to explore and design an alternative method for speech synthesis evaluation using EEG. A part of this thesis is also studying current methods for evaluating speech synthesis using listening tests. Proposed alternative method might become the first step for a more objective approach of speech synthesis quality investigating methods. The main principle of the experimental EEG method is observation of human neurophysiological signal with an attempt to confirm our hypothesis of occurrence of non-standard brain activity response in such segments of synthetic speech where errors are occurring. The practical part of this thesis makes up the experimental data preparation followed by the realization of an experiment with participants and analysis of the obtained signals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JanHranicka_BP.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hranicka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hranicka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,79 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.