Title: Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
Other Titles: Validation of information and relationships for building objects registered in RTIARE
Authors: Marvalová, Jindra
Advisor: Janečka, Karel
Referee: Formánek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17969
Keywords: registr územní identifikace;adres a nemovitostí; stavební objekt; kontroly dat; základní registry.
Keywords in different language: register of territorial identification;addresses and real estate; building construction; building; inspection of data;basic registers.
Abstract: Cílem diplomové práce bylo přispět ke zvýšení kvality dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) se zaměřením na kontrolu údajů a vazeb stavebních objektů. Celkem byly realizovány čtyři kontroly: 1. Vyhledání stavebních objektů, u kterých jsou totožné (blízké) definiční body. 2. Vyhledání stavebních objektů, které mají podezřelá čísla (popisná, evidenční). 3. Vyhledání stavebních objektů, které mají vazbu na stejnou parcelu katastru nemovitostí (KN). 4. Vyhledání stavebních objektů, které mají definiční bod stavebního objektu a definiční bod parcely vzdálený více jak definovaná max. vzdálenost. U každé z kontrol bylo potřeba detailně popsat všechny případy, které mohou nastat. V některých případech bylo možné řešení úlohy převést na úlohu výpočetní geometrie, např. v případě kontroly 1. V takovém případě byla provedena rešerše dostupných algoritmů a na základě jejich porovnání provedena implementace vybraných algoritmů. Ve většině případů bylo pro každou z kontrol navrženo více vlastních řešení, jejichž funkčnost byla testována na vybraných vzorcích dat RÚIAN, konkrétně nad daty obce s rozšířenou působností (ORP) Plzeň a následně nad daty všech krajských měst ČR. Byla provedena diskuze a porovnání jednotlivých navržených řešení, a to především z pohledu rychlosti výpočtu a úplnosti výsledků. Zásadním výstupem práce jsou doporučení jaká konkrétní řešení pro uvedené kontroly použít v produkčním prostředí RÚIAN a zdrojový kód pro jejich realizaci.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to contribute to improving the quality of data Register of territorial identification, addresses and real estate (RTIARE), which are focused on the control and data links of buildings. A total of four controls were carried out: 1. Searching buildings which have identical (near) definition points. 2. Searching buildings which have suspicious numbers (house registration). 3. Search buildings which have a common bond to the same parcel in cadastre. 4. Searching buildings which have a definition point of a building and a definition point of a parcel far more than the max. distance. For each of controls it is necessarily to describe in detail all cases that may occur. In some cases the solving of the task was possible to convert to the problem of computational geometry, e.g., in the case of control 1. In this case the recherche of available algorithms was created and on the basis of the comparison selected algorithms was implemented. In most cases, for each of the controls was designed more custom solutions whose functionality was tested on selected samples of data RTIARE, particularly over data municipality Plzeň and then over the data of all the regional capitals of the Czech Republic. It was conducted discussion and comparison of proposed solutions, particularly in terms of the computation speed and the completeness of results. A crucial outcome of this work is recommendations which specific solutions for such controls used in a production environment RTIARE and a source code for their implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JindraMarvalova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Marvalova.pdfPosudek vedoucího práce196,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Marvalova.pdfPosudek oponenta práce171,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Marvalova.pdfPrůběh obhajoby práce44,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.