Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSigmundová, Michaela
dc.contributor.authorČesal, Tomáš
dc.contributor.refereeVítek, Jindřich
dc.date.accepted2015-05-20
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:25Z-
dc.date.available2014-06-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:25Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-27
dc.identifier61766
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18058
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou změn a přílišné přísnosti osobní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací způsobených rekodifikací soukromého práva. Autor předkládá čtenáři ucelený přehled vybraných druhů odpovědnosti s důrazem na nejasnosti v jejich aplikaci a možná východiska s nimi spojenými. Práce je členěna do čtyř velkých kapitol. První kapitola analyzuje historický vývoj právní úpravy týkající se odpovědnosti členů statutárních orgánů na našem území. Největší důraz je kladen na komparaci právní úpravy podle dříve účinného zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Druhá kapitola zasazuje do kontextu odpovědnosti člena statutárního orgánu instituty jako péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, obrácení důkazního břemene, zákaz konkurence aj. Třetí kapitola je těžištěm práce. Vymezuje a analyzuje jednotlivé druhy odpovědnosti a provádí jejich interpretaci na základě jejich atributů, o nichž bylo pojednáno v kapitole předchozí. V poslední kapitole je provedena komparace odpovědnosti a jejich institutů se zahraniční právní úpravou. Blíže se zaměřuje na srovnání s britským institutem wrongful trading, pojetí péče řádného hospodáře v různých právních kulturách (Německo, Rakousko, Británie, Delaware) a přibližuje princip konkurenceschopnosti právních řádů na fenoménu Delawarského syndromu.cs
dc.format72 s. (157 519 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodpovědnost člena statutárního orgánucs
dc.subjectručební povinnostcs
dc.subject§ 68 zokcs
dc.subject§ 66 zokcs
dc.subject§ 62 zokcs
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectpravidlo podnikatelského úsudkucs
dc.subjectwrongful tradingcs
dc.subjectdelaware syndromcs
dc.subjectkonkurence právních řádůcs
dc.titleSrovnání odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní společnosti podle nové a minulé úpravy soukromého právacs
dc.title.alternativeThe Comparison of statutory body member's responsibility regarding to current and past private law regulationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the changes and excessive strictness in statutory body member's personal liability caused by private law recodification. The author presents to reader a comprehensive overview of the types of statutory body member's personal liability with an emphasis on uncertainties in their application and possible solutions associated with them. The thesis is divided into four chapters. The first chapter analyzes the historical development of legislation relating to the liability of members of statutory bodies in our country. The greatest accent is put on legislation comparison according to previously effective Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code and Act no. 90/2012 Coll. Business Corporations Act. The second chapter puts with the personal liability into a broader context the juridical institutes, such as duty of care, business judgment rule, reversal of the burden of proof, prohibition of competition, etc. The third chapter is the major one. It identifies and analyzes the different types of member's liability and forms interpretations based on their attributes, which were discussed in the previous chapter. In the last chapter, the comparison of liability types and their attributes with foreign legislation is done. Closer attention is focused on the comparison with the British wrongful trading concept and on the duty of care concept in different legal cultures (Germany, Austria, Britain, Delaware). Finally the principle of legal system competition is explained by the phenomenon of Delaware syndrome.en
dc.subject.translatedstatutory body member's personal liabilityen
dc.subject.translated§ 68 zoken
dc.subject.translated§ 66 zoken
dc.subject.translated§ 62 zoken
dc.subject.translateddue diligenceen
dc.subject.translatedduty of careen
dc.subject.translatedduty of loyaltyen
dc.subject.translatedbusiness judgment ruleen
dc.subject.translatedwrongful tradingen
dc.subject.translateddelaware syndromen
dc.subject.translatedlegal system competitionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tomas Cesal - FPR ZCU - 2015.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cesal-1.pdfPosudek vedoucího práce957,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cesal-2.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cesal Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce314,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.