Title: Akcie
Other Titles: The share
Authors: Tesárek, Robin
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18064
Keywords: akcie;cenný papír;základní kapitál akciové společnosti;založení akciové společnosti;zákon o obchodních korporacích;burza cenných papírů;obchodný zákonník;komparace
Keywords in different language: shares;security;capital stock company;establishment stock company;business corporations act;stock market;commercial code;comparsion
Abstract: Diplomová práce se věnuje nové právní úpravě akcií, která souvisí s novými právními předpisy účinnými od 1. 1. 2014, a to zejména se Zákonem o obchodních korporacích a s Novým občanským zákoníkem, kdy došlo k zásadním změnám, jež souvisí zejména se zrušením omezení druhů akcií, jež mohou akciové společnosti vydat a s povinností vydávat akcie na jméno v zaknihované podobě. Následně je provedena komparace nové právní úpravy s právní úpravou akcií na Slovensku.
Abstract in different language: This thesis is devoted to the new legislation diluted shares, related to new legislation effective from 1. 1. 2014, especially the Business Corporations Act as the new Civil Code, when fundamental changes have occurred, which is mainly related to the abolition of restrictions on types of shares which may issue a joint stock company and the obligation to issue shares in uncertificated form. Consequently, the comparison of the new legislation with the legislation of the shares in the Slovak Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_AKCIE_2015_TESAREK (2).pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tesarek-1.pdfPosudek vedoucího práce881,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tesarek-2.pdfPosudek oponenta práce573,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tesarek Robin.pdfPrůběh obhajoby práce329,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.