Title: Vznik a zánik pojištění podle nové právní úpravy
Other Titles: Reation and termination of insurance under the new legislation
Authors: Pelnář, Michal
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18094
Keywords: pojištění;pojištěný;pojistník;pojistitel;pojistné;pojistný zájem;občanský zákoník
Keywords in different language: insurance;insured;policyholder;insurer;insurance;insurable interest;the civil code
Abstract: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vzniku a zániku pojištění dle nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník představuje zásadní změnu v oblasti soukromého práva včetně pojištění a dotýká se prakticky každého. Důkladné seznámení se každého se všemi změnami v oblasti pojištění se jeví jako nezbytné. V diplomové práci jsou vysvětleny pojmy používané v pojištění a základní fakta týkající se pojištění. Jsou vysvětleny hlavní principy, které musí být dodrženy, aby vznikl rovnocenný vztah mezi dvěma stranami.
Abstract in different language: In my master´s thesis I deal with problems of The Inception and Termination of Insurance according to the New Civil Code. The new Civil Code represents a fundamental change in the area of private law, including insurance, and concerns essentially everyone. It is necessary that everyone familiarizes themselves with all the changes in insurance. In my master´s thesis are explained the insurance terms and the basic facts concerning insurance. The main principles that must be observed to create an equal relationship between two parties are explained in the main part as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelnar diplomova prace-vznik a zanik pojisteni podle nove pravni upravy.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Pelnar.pdfPosudek vedoucího práce756,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Pelnar.pdfPosudek oponenta práce766,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Pelnar.pdfPrůběh obhajoby práce261,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.