Název: Vznik a zánik pojištění podle nové právní úpravy
Další názvy: Reation and termination of insurance under the new legislation
Autoři: Pelnář, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18094
Klíčová slova: pojištění;pojištěný;pojistník;pojistitel;pojistné;pojistný zájem;občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance;insured;policyholder;insurer;insurance;insurable interest;the civil code
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou vzniku a zániku pojištění dle nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník představuje zásadní změnu v oblasti soukromého práva včetně pojištění a dotýká se prakticky každého. Důkladné seznámení se každého se všemi změnami v oblasti pojištění se jeví jako nezbytné. V diplomové práci jsou vysvětleny pojmy používané v pojištění a základní fakta týkající se pojištění. Jsou vysvětleny hlavní principy, které musí být dodrženy, aby vznikl rovnocenný vztah mezi dvěma stranami.
Abstrakt v dalším jazyce: In my master´s thesis I deal with problems of The Inception and Termination of Insurance according to the New Civil Code. The new Civil Code represents a fundamental change in the area of private law, including insurance, and concerns essentially everyone. It is necessary that everyone familiarizes themselves with all the changes in insurance. In my master´s thesis are explained the insurance terms and the basic facts concerning insurance. The main principles that must be observed to create an equal relationship between two parties are explained in the main part as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pelnar diplomova prace-vznik a zanik pojisteni podle nove pravni upravy.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Pelnar.pdfPosudek vedoucího práce756,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Pelnar.pdfPosudek oponenta práce766,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Pelnar.pdfPrůběh obhajoby práce261,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.