Název: Zákon 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízení
Další názvy: Law 7/2009 Coll., And speed of judicial procedures
Autoři: Pilíková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Kapitánová, Blanka
Oponent: Zahradníková, Radka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18101
Klíčová slova: doručování v civilním procesu;koncentrace řízení;efektivita;rychlost řízení;přípravné jednání
Klíčová slova v dalším jazyce: delivery in civil prodedures;concentration of proceedings;efficiency;speed of trials;preparatory meeting
Abstrakt: Diplomová práce na téma " Zákon č. 7/2009 Sb. a rychlost soudního řízení " je zpracována popisnou a komparativní metodou. První část se bude týkat efektivity soudního řízení v historii právní úpravy. Zde zmíním především historii doručování a koncentrace řízení a část práce bude věnována i rychlosti soudního řízení před novelou a po ní. Jaká byla průměrná rychlost soudního řízení a co představovalo hlavní zdržení.Druhá část této práce bude zaměřena na doručování. Zde se budu podrobněji zabývat právními následky doručování v civilním procesu, systémem doručování před novelou a po novele a porovnám stav předtím a následný, který přinesla nová úprava doručování v praxi. Třetí část práce bude věnována koncentraci řízení a přípravnému jednání. Zde bude cílem mé práce porovnat předchozí úpravu s novelizovanou úpravou a nastínit pro a proti koncentrace řízení zavedené zákonem č. 7/2009 Sb..V poslední části této práce bude zmíněna zahraniční právní úprava doručování na Slovensku a v Německu a v následně pak úprava zásady koncentrace řízení v zahraničních procesních předpisech Slovenska a Anglie a Walesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis called "Code No. 7/2009 Coll. and Speed of Trials" is written up using the descriptive and comparative methods. The first part deals with the efficiency of the trial in the history of its legislation. Here especially the history of delivery in civil procedures and concentration of proceedings and a part of the thesis is concentrated on the speed of the trial before and after the efficiency of the amendment. Further, I focus on the average speed of a trial and what can cause a big delay. The second part of the thesis deals with delivery in civil procedures. Here I concentrate on the legal consequences of delivery in civil procedure, the system of services before and after the amendment and the comparison of the situation before and after the amendment in practice. The third part of the thesis is focused on the concentration of proceedings and the preparatory hearings. Here the target is to compare the previous legislation with the current one and to explain the pros and contras of the concentration of proceedings introduced by the Code No. 7/2009 Coll. In the last part of my thesis I mention the foreign legislation of services (Slovak Republic and Germany) and afterwards I describe the legislation in the area of the concentration of proceedings in the Slovak Republic and in the Great Britain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka_-_7_-_2009_Sb_a_rychlost_soudniho_rizeni.pdfPlný text práce575,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Pilikova.pdfPosudek vedoucího práce716,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Pilikova.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Pilikova 2.pdfPrůběh obhajoby práce294,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.