Název: Věcná břemena v novém občanském zákoníku
Další názvy: easements in the new Civil Code
Autoři: Desenská, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18103
Klíčová slova: věcná břemena;služebnosti;reálná břemena;vznik;změna;zánik;pozemková služebnost;osobní služebnost
Klíčová slova v dalším jazyce: easements;servitude;real easement;formation;change;termination;landed servitude;personal servitude
Abstrakt: Tato práce pojednává o věcných břemenech, o jejích rozdělení na služebnosti a reálná břemena. Cílem bylo přiblížit, jak věcná břemena vznikají, co je jejich obsahem a jakým způsobem zanikají. Dále se ve své práci věnuji osmi pozemkovým a třem osobním služebnostem, u kterých jsem vždy nastínila jejich obsah a využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals withs easements,allocate them to servitude and real easement. The aim was to show how easements created what is their content and how they expire. Furthermore, in my work eight land and three personal servitude, where I always have outlined the content and use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Desenska.pdfPlný text práce581,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouci Desenska.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Desenska.pdfPosudek oponenta práce361,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Desenska.pdfPrůběh obhajoby práce308,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.