Název: Osvojení
Další názvy: Adoption
Autoři: Fialová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Kalný, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18104
Klíčová slova: osvojení;osvojení zletilého;statusová změna;náhradní rodinná péče;nejlepší zájem dítěte;občanský zákoník;řízení ve věcech osvojení
Klíčová slova v dalším jazyce: adoption;adoption of adult;status change;surrogate parenting;the best interest of the child;civil code;the court proceedings on adoption
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá institutem osvojení. Cílem práce je deskripce vnitrostátní právní úpravy účinné od 1.1.2014 se zaměřením na analýzu problematických ustanovení, jež mohou působit problémy v aplikační praxi. V úvodu je vysvětlen samotný pojem osvojení, jeho koncept a legální definice. Následuje výčet a srovnání jednotlivých druhů osvojení, především je pak rozebrán institut osvojení zletilého. Převážná část práce je zaměřena na hmotněprávní úpravu osvojení obsaženou v občanském zákoníku a podává ucelený přehled předpokladů a následků osvojení v něm obsažených. Opomenuta však není ani procesněprávní úprava osvojení zakotvená v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Práce dále obsahuje komparaci s právní úpravou SRN.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the concept of adoption. This thesis focuses on description of the national legislation of adoption that is effective from January 1, 2014, and analysis of certain problematic provisions, which may cause problems in application practice. The introductory chapter of the thesis is to explain the very concept of adoption as well as the legal definition and the concept of adoption as a status change. The following part is devoted to description and comparison of individual types of adoption, especially adult adoption is closely examined. The major part of the thesis is aimed on substantive rules of adoption that are included in Civil Code, and provides a comprehensive overview of assumptions and legal consequences of adoption contained therein. Legal regulation of adoption, as it is governed with respect to adjective law by the Act on Special Judicial Proceedings (ZŘS), is neither neglected. Furthermore, the thesis includes a comparison with FRN legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_-_Sarka_Fialova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Fialova.pdfPosudek vedoucího práce774,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Fialova.pdfPosudek oponenta práce945,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Fialova.pdfPrůběh obhajoby práce286,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.