Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka, Jindřichcs
dc.contributor.authorHáková, Ivanacs
dc.contributor.refereeSpurný, Radekcs
dc.date.accepted2015-05-21cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:20Z
dc.date.available2014-03-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:20Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-03-30cs
dc.identifier60976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18106
dc.description.abstractMá práce se zabývá aktuální úpravou závěti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část práce obsahuje obecné vymezení pojmu závěť a jeho zařazení do skupiny pořízení pro případ smrti. Dále zde nalezneme i základní požadavky na platnost jakékoliv závěti. Druhá část práce se věnuje formám závěti, které lze obecně klasifikovat na závěť soukromou listinou, veřejnou listinou a privilegované závěti. Třetí část práce je zaměřena na zrušení pořízené závěti, a to prostřednictvím pořízení nové závěti nebo odvolání závěti. Poslední část práce je věnována potomkům zůstavitele, kteří mají postavení nepominutelného dědice.cs
dc.format75 s. (167 377 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpořízení pro případ smrtics
dc.subjectzávěťcs
dc.subjectzůstavitelcs
dc.subjectformální a obsahové náležitostics
dc.subjectformycs
dc.subjectzrušenícs
dc.subjectneopomenutelný dědiccs
dc.subjectpovinný dílcs
dc.subjectvyděděnícs
dc.titleZávěť podle nového občanského zákoníkucs
dc.title.alternativeTestament according to the new Civil Codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the actual legislation of testament by the act no. 89/2012 Coll., the Civil Code. The first part of the thesis defines a general definition of the testament and its inclusion in the group of disposition mortis causa. We can also find the basic requirements for the validity of any testaments. The second part of the thesis concerns the forms of testaments, which can be generally classified as testaments through private deed, testaments through public document and privileged testaments. The third part focuses on the cancellation of the testament, through making a new testament or cancellation of testament. The last part is dedicated to the descendants of the testator, who have the status of an a forced heir.en
dc.subject.translateddisposition mortis causaen
dc.subject.translatedtestamenten
dc.subject.translatedtestatoren
dc.subject.translatedformal and content requirements ofen
dc.subject.translatedformsen
dc.subject.translatedcancellationen
dc.subject.translatedinalienable heiren
dc.subject.translatedforced shareen
dc.subject.translateddisinheritanceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce763,66 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Hakova.pdfPosudek vedoucího práce847,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Hakova.pdfPosudek oponenta práce972,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Hakova.pdfPrůběh obhajoby práce279,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.