Název: Vedlejší doložky v závěti
Další názvy: Clauses of lesser importance in a testament
Autoři: Kuhn, Marek
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18109
Klíčová slova: závěť;vedlejší doložky v závěti;vykonavatel závěti;správce pozůstalosti;podmínka;doložení času;příkaz
Klíčová slova v dalším jazyce: testament;clauses of lesser importance in a testament;executor of testament;administrator of the decedent´s estate;condition;determination of time;mandate
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou vedlejších doložek v závěti, jejichž úprava je obnovena v novém občanském zákoníku. Cílem práce je popsat a zanalyzovat tuto obnovenou úpravu v našem právním řádu. V první části práce nalezneme teoretické vymezení jednotlivých vedlejších doložek v závěti. Poté následuje historické vymezení vedlejších doložek v závěti v právních úpravách platných na našem území. Po této kapitole následuje popis a zhodnocení platné právní úpravy vedlejších doložek v závěti a instututů majících povahu vedlejších doložek v závěti. Poslední kapitola je věnována instututům nahrazujícím vedlejší doložky v závěti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on clauses of lesser importance in testament, the adjustment of which is reestablished in the new Civil Code. The aim of the thesis is to describe and analyze this restored adjustment in our judicial code. In the first part of the thesis, we can find the theoretical determination of separate clauses of lesser importance in testament. Then, there is the historical determination of clauses of lesser importance in legal adjustments effective in our territory, followed by a part describing and assessing the current legal adjustment of clauses of lesser importance in testament and of institutes having the character of clauses of lesser importance in testament. The last part is about institutes replacing clauses of lesser importance in testament.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vedlejsi dolozky v zaveti.pdfPlný text práce709,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce827,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Kuhn.pdfPosudek oponenta práce928,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Kuhn.pdfPrůběh obhajoby práce309,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.