Název: Zahájení řízení dle o. s. ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
Další názvy: The initiation of the proceeding according to the Civil Procedure Code and the law on special judicial proceeding
Autoři: Levorová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Ungr, Miloslav
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18117
Klíčová slova: občanský soudní řád;zákon o zvláštních řízeních soudních;zahájení řízení;sporné řízení;nesporné řízení;žaloba;civilní právo procesní;dohoda o předmětu řízení;smírné řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: civil procedure code;law on special judicial proceeding;initiation of proceeding;contentious proceeding;non-contentious proceeding;civil action;civil law procedure;agreement about object of proceeding;conciliation proceeding
Abstrakt: Cílem této práce je osvětlit základní pilíře civilního procesu a samozřejmě problematiku zahájení řízení. Zpočátku jsem čerpala z publikací pojednávajících o historii civilního práva procesního. Snažila jsem se vyzdvihnout nejdůležitější mezníky naší právní historie. Další kapitola srovnává vlastnosti sporných a nesporných řízení. V tématu kapitoly týkající se zahájení řízení dle občanského soudního řádu jsem se snažila vymezit nejdůležitější pojmy a definice. Stejný účel dominuje i kapitole páté, která byla pro mě tou nejsložitější. Kapitola o úvahách de lege ferenda a taktéž závěr mi poskytly více prostoru k vyjádření názoru veřejnosti i mě samotné.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this dissertation is to explain the fundamental pillars of the civil procedure and the problematic of the initiation of the proceedings. At first I used sources which discussed the history of the civil law procedure. I tried to point out the most important moments of the history of our law system. Next chapture compare characteristics between contentious and non- contentious proceedings. In the topic of the initiation of the procedure according to the Civil Procedure Code I tried to define the most important terms and definitions. The same purpose dominated in the fifth chapter , which was the most exacting for me. The chapter about the de lege ferenda thoughs and the conclusion also provided me more space for discussing the public opinion as well as my own opinion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zahajeni rizeni dle o. s. r. i zakona o zvlastnich rizenich soudnich.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Levorova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Levorova.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Levorova.pdfPrůběh obhajoby práce300,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.