Title: Zhodnocení finanční pozice, výkonnosti a reportingového systému vybraného podniku
Other Titles: Evaluation of the financial position, performance and reporting system of the selected company
Authors: Zýková, Lucie
Advisor: Burešová, Veronika
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18233
Keywords: finanční analýza;controlling;reporting;klíčové ukazatele výkonnosti
Keywords in different language: financial analysis;controlling;reporting;key performance indicators
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PILSEN STEEL s.r.o. a zhodnocení podnikového reportingového systému. První kapitoly práce obsahují základní teoretické vymezení problematiky finanční analýzy, controllingu a reportingu. V analytické části bakalářské práce je společnost představena. Následně je za pomoci aplikace zvolených tradičních ukazatelů finanční analýzy a jejich soustav hodnocena finanční pozice a výkonnost podniku v období let 2010-2014. Dále je charakterizován Controllingový útvar a reportingový systém společnosti. Pro posouzení podnikového měření výkonnosti je analyzován zavedený systém klíčových ukazatelů výkonnosti a jsou sestaveny návrhy k jeho optimalizaci. Poslední kapitola je věnována interpretaci výsledků a zhodnocení úrovně finančního zdraví společnosti, na základě kterého jsou formulována doporučení na opatření vedoucí ke zlepšení stávající finanční situace společnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the assessment of financial situation of the company PILSEN STEEL s.r.o. and evaluation of a corporate reporting system. First chapters of the thesis contain a basic theoretical definition of financial analysis, controlling, and reporting issues. In the analytical part of the thesis, the company is being introduced. The financial position and performance of the company in the period 2010-2014 is evaluated by the use of the selected traditional indicators of financial analysis and their systems. The Controlling department and the reporting system of the company are also characterized. For assessment of the corporate performance evaluation system, the implemented system of key performance indicators is analyzed, and the proposals for its optimization are compiled. Last chapter is devoted to interpreting the results and evaluation of the level of financial health of the company, based on which recommendations on measures to improve the current financial situation of the company are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zykova Lucie.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv zykova.pdfPosudek vedoucího práce548,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po zykova.PDFPosudek oponenta práce937,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob zykova.PDFPrůběh obhajoby práce246,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.