Title: Komparace environmentální politiky vybraných zemí
Other Titles: The comparison of environmental policies in selected countries
Authors: Jíchová, Barbora
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18280
Keywords: environmentální politika;udržitelný rozvoj;komparace;americké účetní standardy udržitelného rozvoje
Keywords in different language: environmental politics;sustainability;comparison;sustainability accounting standards
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem environmentální politiky a udržitelného rozvoje. První část práce je věnována definici environmentální politiky a jejím hlavním nástrojům používaných v praxi. Následující část se zabývá nástinem geneze environmentálních politik v Evropě, USA a rozvojových zemí a vznikem mezinárodních environmentálních politik. Ve třetí části je provedena komparace environmentálních politik Nigérie, Japonska, Dánského království a USA. Konkrétně je zde představen vývoj environmentální politiky vybraných zemí, používané nástroje, nejvýznamnější instituce a programy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Kapitola je zakončena porovnáním environmentálních indikátorů vybraných zemí. Následující části představují americké účetní standardy udržitelného rozvoje a jejich aplikaci. Závěrečná část práce je konstruována jako případové studie vybrané společnosti. Případová studie zkoumá aplikaci standardů SASB v daném podniku a dopad zavedení těchto norem.
Abstract in different language: This thesis is engaged in the actual topic of the environmental policy and sustainable development. The first part is devoted to the definition of environmental policy and its main instruments used in practice. The following section deals with the genesis of environmental policies in Europe, the US and developing countries and the emergence of international environmental policy. The third part compares environmental policies in Nigeria, Japan, Denmark and the US. Specifically, the development of environmental policies in selected countries, used instruments, the most important institutions and programs in the field of environment and sustainable development is introduced there. The chapter ends with a comparison of environmental indicators in selected countries. The following sections present the US sustainability accounting the standards and their application. The final part is designed as a case study of a selected company. The case study investigates the application of standards SASB in the enterprise and the impact of implementation of these standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace environmentalni politiky vybranych zemi.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv jichova.pdfPosudek vedoucího práce611,99 kBAdobe PDFView/Open
oponent-po jichova.PDFPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob jichova.PDFPrůběh obhajoby práce132,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.