Title: Problematika financování a oceňování vybraného sportovního odvětví
Other Titles: The issue of financing and evaluation of selected sport sector
Authors: Rulíková, Julie
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18292
Keywords: financování sportu;lední hokej;profesionální sportovec;oceňování profesionálních hráčů;zdaňování sportovců;švarcsystém
Keywords in different language: sports funding;ice hockey;professional player;evaluation of professional players;taxation of athletes;svarcsystem
Abstract: Předložená práce se zabývá financováním sportovních klubů, oceňováním a zdaňováním profesionálních hráčů ledního hokeje. Teoretická část práce řeší význam sportu v současné společnosti, členění sportu na jednotlivé podkategorie a dále se zabývá možnými zdroji financování sportovních klubů. Druhá kapitola se věnuje již konkrétní analýze financování extraligového klubu HC VERVA Litvínov, jeho hlavním příjmovým a výdajovým položkám. Další kapitola je zaměřena na oceňování profesionálních hráčů ledního hokeje. Je zde uveden konkrétní praktický příklad. Čtvrtá kapitola uvádí možnosti zdaňování profesionálních sportovců a řeší problematiku švarcsystému. Dále se zabývá rozborem a porovnáním zdaňování hokejistů jako OSVČ a jako zaměstnanců. Poslední dvě kapitoly se týkají závěrečného zhodnocení a návrhů možných doporučení pro analyzovanou problematiku.
Abstract in different language: The thesis deals with funding of sports teams, evaluation and taxation of professional ice hockey players. The theoretical part deals with importance of sport in contemporary society, it breaks down sport into individual subcategories and discusses possible sources of sports clubs funding. The second chapter provides specific analysis of funding of the Extra league team HC VERVA Litvinov based on major revenue and expense items. The next chapter is focused on the evaluation of professional ice hockey players. It includes a practical example. The fourth chapter presents different possibilities of taxation of professional players and it addresses the issue of the so-called "svarcsystem". It also includes analysis and comparison of hockey players´ taxation as self-employed and as employees. The last two chapters provide final conclusion and possible suggestions for the analysed issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rulikova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv rulikova 1.PDFPosudek vedoucího práce413,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-po rulikova.PDFPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob rulikova0001.PDFPrůběh obhajoby práce235,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.