Title: Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs
Other Titles: Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy
Authors: Smékalová, Lucie
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18309
Keywords: konkurs;insolvenční řízení;insolvenční správce;dlužník;daň;povinnost
Keywords in different language: bankruptcy;insolvency proceedings;insolvency administrator;debtor;tax;obligation
Abstract: Moje bakalářská práce nese název "Daňové aspekty insolvenčního řízení se zaměřením na konkurs". Konkursní řízení je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka, kdy je insolvenčním správcem zpeněžována jeho majetková podstata a získané finanční prostředky jsou následně použity k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Okamžikem prohlášení konkursu přechází na insolvenčního správce veškerá oprávnění disponovat s dlužníkovým majetkem a insolvenčnímu správci vzniká proto celá řada daňových povinností. Jedná se zejména o podávání daňových přiznání k dani z příjmů, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, silniční dani či dani z přidané hodnoty. Lhůty a podmínky podávání jsou upraveny insolvenčním zákonem, daňovým řádem či příslušnými právními normami upravujícími jednotlivé daně.
Abstract in different language: My bachelor thesis is named "Tax aspects of insolvency proceedings with a focus on bankruptcy". Bankruptcy proceeding is one way of solving the debtor's bankruptcy, which is liquidating its insolvency administrator of the estate and raised funds are subsequently used to satiry registered creditors. At the moment of declaration of bankruptcy passes to the bankruptcy trustee all the rights to dispose of property of the debtor and emergence many types of tax obligations to the insolvency administrator. These include especially filing tax returns for income tax, tax on immovable property, tax on acquisition immovable property, road tax or value added tax. Terms and Conditions administration are regulated by the Insolvency Act, the Tax Code and the relevant legal standards regulating individual taxes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace-Smekalova.pdfPlný text práce858,25 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-ved. prace Smekalova.pdfPosudek vedoucího práce98,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Smekalova op..pdfPosudek oponenta práce96,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-prot. smekalova.pdfPrůběh obhajoby práce100,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.