Title: Vývoj přímých daní mezi lety 1918-1938
Other Titles: Development of direct taxes in years 1918-1938
Authors: Holub, Martin
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18322
Keywords: přímé daně;reforma;státní rozpočet;veřejný rozpočet;krize
Keywords in different language: direct taxes;reform;state budget;public budget;crisis
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vývoj přímých daní mezi lety 1918-1938. Cílem diplomové práce je analyzovat reformu přímých daní uskutečněnou v roce 1927 JUDr. Karlem Englišem jako ministrem financí. Analýza je rozdělena na tři části. První částí je vývoj přímých daní mezi lety 1938-1953. Druhá část popisuje ekonomickou analýzu reformy a třetí část pojednává o právní analýze reformy z roku 1927. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. Základní znalosti v oblasti přímých daní jsou v teoretickém úvodu, který je první kapitolou (pojem daň, objekt daně, subjekt daně, sazba daně a rozdíl mezi daňovým systémem a daňovou soustavou). Druhá kapitola popisuje vývoj přímých daní před rokem 1918 a v této kapitole je zmíněn zákon č. 220/1896 ř.z. Tento zákon je nejdůležitějším normativním aktem v oblasti přímých daní před rokem 1918, který obsahuje moderní úpravu přímých daní. Další část pojednává o struktuře přímých daní před reformou (1918-1926) a o ekonomických problémech mladé republiky. Čtvrtá kapitola popisuje podrobně zákony, které byly přijaty v rámci reformy přímých daní v roce 1927 ( zákon č. 76/1927 Sb. z. a n., zákon č. 77/1927 Sb. z. a n., zákon č. 78/1927 Sb. z. a n.) a vývoj do roku 1938. Poslední kapitola pojednává o analýze reformy. Zaměřuje se na vývoj přímých daní do 1.1. 1953, kdy byly všechny zákony reformy zrušeny a nahrazeny novými zákony. Pak následuje ekonomická analýza reformy z roku 1927 a poslední částí je právní analýza s doporučeními de lege ferenda. Reforma přinesla unifikaci přímých daní v Československu, protože před rokem 1927 existovaly dva systémy přímých daní. Tento stav byl dědictvím Rakouska-Uherska. Reforma se nesestávala pouze z tří zákonů z roku 1927, kdy byl ustanoven nový systém přímých daní, financování obcí a zemí stejně jako ohodnocení stabilisačních bilancí podniků. Úmyslem bylo uzdravit veřejné finance skrze systematickou změnu, která zahrnovala 3 zákony z roku 1927, nově strukturovaný rozpočet rozdělený do čtyřech částí dle účelu a požadavek na vyrovnané nebo přebytkové veřejné rozpočty. Tato systematická změna měla vést ke snížení veřejných a státních dluhů a podpořit růst soukromého kapitálu
Abstract in different language: The master thesis is focused on the development of direct taxes in years 1918-1938. The aim of the master thesis is to analyze the reform of direct taxes that was done in 1927 by JUDr. Karel Engliš as a minister of finance. The analysis is divided into three sections. The first section is about the development of direct taxes in years 1938 to 1953. The second section describes the economic analysis of the reform and the third part refers to the legal analysis of the reform from 1927. The master thesis is structured into five main chapters. The basic knowledge in the area of direct taxes is a theoretical preface in the first part (the meaning of tax, object, subject, rate of tax and the difference between tax systems a tax schemes). The second chapter describes the development of direct taxes before 1918 and there is a mention of the Act no. 220/1896 i. a. This act is the most important normative act in the area of direct taxes before 1918 that contained modern legislation. Next part is about the structure of direct taxes before the reform (1918-1926) and about economic problems of the young republic. The fourth chapter describes in detail acts that were accepted as parts of the reform of direct taxes in 1927 (act. no. 76/1927 coll. ac. and reg., act. no. 77/1927 coll. ac. and reg., act. no. 78/1927 coll. ac. and reg.) and the development until 1938. The last chapter is about the analysis of the reform. It is focused upon the development of direct taxes until 1/1/1953, when all acts of the reform were canceled and replaced by new acts. Then follows the economic analysis of the reform in 1927 and at last the legal analysis with recommendations de lege ferenda. The reform brought the unification of direct taxes in the Czechoslovakia, because there were two systems of direct taxes before 1927. It was the legacy of Austro-Hungarian Empire. The reform was not only about the three acts from 1927 that established a new system of direct taxes, funding of municipalities and countries as well as revaluation of corporate trade balance. The intention was to cure the public finances through the systematic change that included three 1927's acts, a new structured state budget divided into four sections by their purpose and a requirement of balanced or surplused public budgets. Such systematic change was supposed to lead to decreasing public and state debts and to supporting the growth of the private capital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj primych dani mezi lety 1918-1938 - Martin Holub R09M0066P.pdfPlný text práce826,74 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Holub ved..pdfPosudek vedoucího práce94,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Holub op..pdfPosudek oponenta práce104,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Holub prot..pdfPrůběh obhajoby práce103,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.