Title: Finančně právní úprava regulace zadluženosti obcí v České republice
Other Titles: Financial law regulating the indebtedness of municipalities in the Czech Republic
Authors: Pencák, Jaroslav
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18327
Keywords: obec;obecní rozpočet;příjmy rozpočtu;výdaje rozpočtu;zadluženost obcí;hospodaření obce;úpadek obcí;přezkum hospodaření;rozpočtová odpovědnost
Keywords in different language: municipality;budget of municipality;budget revenue;budget expenses;indebtedness of municipalities;economy of municipalities;insolvency of municipalities;review of economy;budget responsibility
Abstract: Diplomová práce se zabývá právní úpravou zadluženosti obcí v České republice. Cílem je především zhodnotit schopnost právních předpisů regulovat zadluženost obcí. První kapitola se zabývá vymezením obce a stručnou historií, zejména s důrazem na vývoj právní úpravy jejího hospodaření. Pozornost je zaměřena rovněž na obecní rozpočet, konkrétně na jeho definici, funkce, příjmy a výdaje. Ve druhé kapitole je analyzován vývoj zadluženosti obcí v České republice. Třetí kapitola diplomové se zabývá analýzou právních předpisů regulovat zadluženost obcí v České republice. V poslední kapitole je obsaženo zhodnocení připravované právní úpravy, která by měla pozitivně ovlivnit zadluženost obcí v následujících letech. Obsaženy jsou rovněž návrhy autora diplomové práce. Závěrem diplomové práce je zhodnoceno dosažení vytyčených cílů. Uvedeny jsou také nejvýznamnější nedostatky, které současná právní úprava obsahuje.
Abstract in different language: The thesis deals with the law of indebtedness of municipalities in the Czech Republic. The aim is above all to assess the ability of legislation to regulate the debt of municipalities. The first chapter deals with the definition of municipality and a brief history, with particular emphasis on the development of economic legislation. Attention is focused also on the municipal budget, specifically on its definition, functions, income and expenses. In the second chapter is analyzed the evolution of the debt of municipalities in the Czech Republic. The third chapter of the thesis deals with the analysis of legislation to regulate the debt of municipalities in the Czech Republic. In the last chapter is included assessment of the upcoming legislation, which should positively affect the debt of municipalities in the following years. Also included are suggestions of the author's thesis. Finally, the thesis is assessed, achieving the desired objectives. Listed are also the most important shortcomings, which the current legislation contains.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pencak.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pencak ved..pdfPosudek vedoucího práce97,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pencak op..pdfPosudek oponenta práce108,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pencak prot..pdfPrůběh obhajoby práce106,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.