Název: Image značky Ibis
Další názvy: Image of the brand Ibis
Autoři: Boudová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18370
Klíčová slova: image;analýza image;firemní identita;hotel;značka;značka ibis
Klíčová slova v dalším jazyce: image;analysis of image;corporate identity;hotel;brand;the brand ibis
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou image a analýzou image značky vybrané hotelové sítě. V první části práce jsou zmapovány literární zdroje vztahující se k image a firemní identitě, popsány jsou také metody využité pro analýzu image. Předmětem praktické části je analýza prvků firemní identity společnosti Ibis a zejména výzkum image značky Ibis prostřednictvím dotazníkového šetření a zhodnocení recenzí pro prozkoumání spokojenosti zákazníků za účelem zjistit, jaký stupeň známosti značky Ibis a jaké postoje veřejnost k této značce zaujímá. V závěru práce jsou interpretovány výsledky výzkumu a uvedeny návrhy na zlepšení image značky Ibis.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first part of the thesis there are described the literary sources related to image and corporate identity, also methods used for analysis of image are mentioned. The practical part is focused on analysis of components of corporate identity of the company Ibis and especially on the research of image of the brand Ibis by questionnaire survey. By exploring of customer reviews is assessed the customer satisfaction with the aim to analyze the level of brand awareness and the attitudes of the public to the brand Ibis. In the conclusion, the research results are interpreted and presented proposals to improve the image of the brand Ibis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michaela Boudova.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Boudova_V.pdfPosudek vedoucího práce641,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Boudova_O.pdfPosudek oponenta práce590,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Boudova_P.pdfPrůběh obhajoby práce177,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.