Title: Marketingové aktivity vybrané kulturní instituce
Other Titles: Marketing activities of a selected cultural institution
Authors: Škoríková, Hana
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18382
Keywords: knihovna;komparace knihoven;marketingové aktivity;Karlovarský kraj;Městská knihovna Karlovy Vary;Městská knihovna Sokolov;Městská knihovna Ostrov
Keywords in different language: library;library comparison;marketing activities;Karlovarský region;Municipal library in Karlovy Vary;Municipal library in Sokolov;Municipal library in Ostrov
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu marketingových aktivit vybrané kulturní instituce knihovny a její komparaci s dalšími subjekty působícími v tomtéž odvětví. Práce je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy, představuje vývoj a současný stav knihoven v České republice a zevrubně popisuje jejich marketingové aktivity. Praktická část obsahuje analýzu marketingových aktivit Městské knihovny Karlovy Vary a jejich následné srovnání s dalšími knihovnami působícími v Karlovarském kraji Městskou knihovnou Sokolov a Městskou knihovnou Ostrov. Na základě provedené analýzy jsou v závěru navržena nápravná opatření, včetně finanční a časové náročnosti jejich případné realizace.
Abstract in different language: The submitted master thesis is focused on the analysis of marketing activities of a certain culture institution a library and on its comparison with other subjects working in the same field. The thesis comprises of a theoretical and a practical part. The theoretical part defines the basic terms, introduces the development and a current state of the libraries in the Czech Republic. It describes their marketing activities, as well. The practical part consists of an analysis of marketing activities of the Municipal Library in Karlovy Vary. These activities are subsequently compared with the other libraries working in Karlovarsky kraj the Municipal Library in Sokolov and the Municipal Library in Ostrov. Based on the conducted analysis the remedies are suggested at the end of the thesis, including the financial demands and timetables of potential realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Skorikova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-skorikova_v.pdfPosudek vedoucího práce644,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skorikova_O.pdfPosudek oponenta práce662,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skorikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce180,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.