Title: Výzkum venkovní reklamy v centrální části města Plzeň
Other Titles: Outdoor advertising research in the city center of Pilsen
Authors: Živčáková, Nikola
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Sedláček, Jakub
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18392
Keywords: venkovní reklama;marketingový výzkum;mobilita;otc
Keywords in different language: outdoor advertising;marketing research;mobility;otc
Abstract: Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků z marketingové komunikace se zaměřením na OOH reklamu a realizovat výzkum venkovní reklamy v centru Plzně se zaměřením na Sady Pětatřicátníků. Metody výzkumu jsou pozorování a studium sekundárních zdrojů. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část pojednává o charakteristikách venkovní reklamy, její typologii a současných trendech. Dále představuje realizovaná měření v ČR a koncept měření venkovní reklamy doporučovaný ESOMAREM. Empirická část přináší výzkum nosičů v sledovaných lokalitách, stanovení směrů pohybu a mobility obyvatel. Výzkumná zpráva v závěru shrnuje zjištěné informace a obsahuje stanovení net OTS pro každý nosič a ceníkové hodnoty reklamního prostoru v Sadech Pětatřicátníků.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to summarize available findings about marketing communication focusing on OOH advertising and conduct research of outdoor advertising in the city center of Pilsen focusing on the area Sady Pětatřicátníků. The research methods are observation and study of secondary sources. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part discusses the characteristics of outdoor advertising, its typology and current trends. It also presents measurements implemented in the Czech Republic and the concept of measurement of outdoor advertising recommended by ESOMAR. The empirical part presents research of the OOH media formats, determining the direction of movement and mobility of the population. At the end the research report summarizes the findings and includes determination of net OTS for each OOH media format and a list value of advertising space in the area Sady Pětatřicátníků.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zivcakova.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zivcakova_V.pdfPosudek vedoucího práce848,44 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zivcakova_O.pdfPosudek oponenta práce675,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zivcakova_P.pdfPrůběh obhajoby práce197,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.