Title: Adaptace dítěte při přechodu z rodinného prostředí do mateřské školy
Other Titles: Adaptation of the child in the transition from a family to kindergarten
Authors: Martínková, Květoslava
Advisor: Podpera, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18397
Keywords: mateřská škola;rodina;dítě;adaptace v mateřské škole
Keywords in different language: kindergarten;family;child;adaptation in kindergarten
Abstract: V mé bakalářské práci se zabývám adaptací dítěte při nástupu do mateřské školy. V teoretické části popisuji vývoj dítěte od narození do šesti let, možnosti výchovy dítěte předškolního věku. Zaměřuji se na důležitost spolupráce rodičů a mateřské školy. V závěru teoretické části uvádím poruchy, příčiny a důsledky adaptace. V praktické části se zabývám výzkumným šetřením, na jehož základě hledám možnosti, jak adaptační proces ulehčit.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I am dealing with the adaptation of child while the onset the kindergarten In the theoretical part of this thesis, I describe the development of a child from birth to the age of six, and the possibilities of the preschool age child education. I focus on the importance of cooperation between parents and kindergarten. At the end of the theoretical part of my bachelor thesis I present the disorders, causes and consequences of the adaptation. In the practical part of my bachelor thesis I am dealing with research under which I am seeking ways how adaptation process make easier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Martinkova_Kvetoslava.pdfPlný text práce825,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Martinkova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Martinkova OP.pdfPosudek oponenta práce57,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Martinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.